พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อย่าอธิษฐานขอกำลัง…ประกาศกำลัง
Don’t Ask For Strength…Declare Strength

เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์ (เอเฟซัส 3:14-16)

   อาจารย์เปาโลมีความเข้าใจที่สวยงามและมีพลังอย่างมากเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ คิดถึงคำอธิษฐานของเขาในข้อพระคำตอนต้น สังเกตว่าเขาไม่ได้อธิษฐานเผื่อตัวเอง สำหรับคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ที่พวกเขาจะได้รับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงอย่างมากฝ่ายจิตวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาอธิษฐานเผื่อพวกเขาเพราะว่าเขารู้ว่านั่นคือระดับที่คริสเตียนควรจะเป็น เขาอยู่ในระดับนั้นอยู่แล้ว ในฟีลิปปี 4:13 เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

ยืนยันเสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของคุณ นั่นคือภาษาของคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ อย่าขอพระเจ้าสำหรับกำลัง ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังของคุณ ประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้รับกำลังสำหรับทุกหน้าที่ ข้าพเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งโดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

ใช่ ก่อนที่คุณจะได้รับข่าวประเสริฐ คุณอาจจะอ่อนแอและขาดกลัว คุณยอมแพ้ง่ายๆ และไม่สามารเผชิญกับความยากลำบากได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! พระคำกล่าวว่า “ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม” (โรม 5:6) ตอนนี้คุณมีกำลังจากภายใน โดยฤทธิ์เดชของพระองค์! คุณเข้มแข็งและกล้าหาญ กล่าวด้วยความเชื่อ

พระคำกล่าวว่าพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณแห่งกำลัง ความรัก และการบังคับตัวแก่เรา (2 ทิโมธี 1:7) นั่นได้กลายเป็นบทเพลงของคุณ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้โดยปราศจากความกลัว แม้ในตอนนี้ ให้ยืนยันว่าคุณสามารทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้เพื่อพระเจ้า ตามพระกำลังของพระองค์ที่ทำงานอยู่ภายในคุณ

คำอธิษฐาน

   พระเจ้าทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตของข้าพเจ้า และโดยกำลังของพระองค์ ข้าพเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่ง ข้าพเจ้ามีเพียงพอในความมั่งมีของพระองค์ และจึงพร้อมสำหรับการงานทุกอย่าง ข้าพเจ้าปกครองเหนือสถานการณ์ ข้าพเจ้าครอบครองและปกครองในชีวิต ตามกำลังของพระองค์ที่ทำงานอย่างมากในข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:29; ฟีลิปปี 4:13


Comments are closed