วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน
อย่าหวังในโชค
Don’t Hope For Luck

“ท่านจะรับพระพรในเมือง ท่านจะรับพระพรในทุ่งนา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:3)

     บางคนดำเนินชีวิตโดยการคลำหาในความมืด ด้วยการหวังว่าสักวันพวกเขาอาจโชคดีและทุกอย่างจะออกมาดี คุณจะได้ยินพวกเขาพูดเช่นว่า “บางทีถ้าฉันโชคดี ฉันจะได้รับการเซ็นสัญญา” “บางทีถ้าฉันโชคดี ฉันจะได้รับการนัดหมายที่ฉันปรารถนา” พวกเขาหวังว่าจะโชคดีทางการเงิน ในธุรกิจของพวกเขา และแม้แต่ในความสัมพันธ์ของพวกเขา ผู้คนเหล่านี้ไม่ได้สัมผัสกับความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า

อย่าหวังในโชค อย่าหวังว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่าง ไม่! คุณเป็นบุคคลที่ได้รับพระพรแล้ว คุณรู้หรือไม่ว่านั่นหมายความว่าอะไร? มันหมายความว่าไม่มีอะไรที่ดีเกินไปสำหรับคุณหรือเกินกว่าที่คุณจะเอื้อมถึง ในการบังเกิดใหม่คุณจะไม่ได้ทำงานด้วยโชค คุณเดินในพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างของคุณ “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

ความสว่างของพระเจ้าในวิญญาณของคุณจะนำคุณให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม นั่นคือเดินในเส้นทางที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ความสว่างของพระเจ้าในตัวคุณทำให้คุณเดินไปในความโปรดปรานของพระเจ้าและไม่ต้องพึ่งพาโชค พระเจ้าได้ทรงกำหนดทุกสิ่งไว้เพื่อคุณ พระองค์มีคนที่เหมาะสมที่จะช่วยคุณในเวลาที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสม

พระคัมภีร์กล่าวว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28) ด้วยความเข้าใจนี้จงบอกกับตัวเองว่า “พระเจ้าทรงมีคนที่เหมาะสมที่จะช่วยฉันในเวลาที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสม พระองค์จะนำทางฉันไปหาพวกเขาหรือพระองค์จะนำทางพวกเขามาหาฉัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราจะพบกัน” ฮาเลลูยา!

จงระลึกว่าพระองค์ได้ทรงอวยพรคุณแล้วด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3) พระองค์ได้ทรงอวยพรคุณด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในสวรรคสถานในพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) จงดำเนินชีวิตแบบผู้ชายหรือผู้หญิงที่ได้รับพระพร จงตระหนักถึงพระพร อย่าหวังในโชค

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการอวยพรแก่ข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ไม่ขาดหรือต้องการสิ่งดีอันใดเพราะทุกอย่างเป็นของข้าพระองค์ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์มีคนที่เหมาะสมที่จะช่วยข้าพระองค์ในเวลาที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสม ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 28:3-6; เยเรมีย์ 29:11; 1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed