วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2013

อย่าหยุดที่ชีวิตธรรมดา
Don’t Settle For The Average Life

“เหตุฉะนั้น อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวด ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเปาโล หรืออปอลโล หรือเคฟาส หรือโลก หรือชีวิต หรือความตาย หรือปัจจุบันกาล หรืออนาคตกาล สิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 3:21-13)

    พระเจ้าไม่ได้สร้างคุณเพื่อที่จะทนทุกข์หรือดิ้นรนกับชีวิต บางคนทนทุกข์และหยุดเพียงสิ่งเล็กน้อยในชีวิต เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ในสิทธิ เกียรติ และมรดกของพวกเขาในพระคริสต์ บางคนคิดว่าเป็นสิ่งผิดในการมีชีวิตที่ดีและดูดี พวกเขาเข้าใจว่า ดีกว่าที่จะดำเนินชีวิตในความยากจนและได้ไปสวรรค์ การดำเนินชีวิตในความยากจน ความเจ็บป่วย และความพ่ายแพ้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปสวรรค์ แท้จริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับข่าวประเสริฐ อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดี การครอบครอง และในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้นั้นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ

พระเจ้าไม่ได้วางแผนสำหรับชีวิตที่มืดหม่นสำหรับคุณ พระคำของพระองค์ นอกจากจะแสดงถึงน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของคุณแล้ว ยังเปิดเผยถึงมรดกของคุณในพระคริสต์อีกด้วย 2 โครินธ์ 8:9 ประกาศว่า “เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” พระเยซูได้กลายเป็นคนยากจนเพื่อที่เราจะมั่งมี สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อที่จะชื่นชมกับชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้กับคุณ คือการดำเนินในพระคำของพระองค์!

ในอิสยาห์ 1:19 พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน” ในฉบับแปล The Living Bible ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่า “ถ้าเจ้าจะยอมให้เราช่วยเจ้า ถ้าเจ้าเต็มใจเชื่อฟัง เราจะทำให้เจ้ามั่งมี” การยอมจำนนของคุณต่อพระคำของพระเจ้า ให้พระคำเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของคุณ คือกุญแจสู่การดำเนินชีวิตในมรดกของคุณในพระคริสต์ และชื่นชมกับชีวิตอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งแก่คุณแล้ว ดังนั้นอย่าหยุดเพียงแค่ชีวิตธรรมดา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่มั่งมีและสวยงามที่พระองค์ได้นำข้าพระองค์เข้ามาในพระคริสต์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่มรดกในพระเยซูคริสต์ ที่ซึ่งพระองค์ได้เตรียมทุกอย่างไว้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 6:17; ปัญญาจารย์ 5:18


Comments are closed