ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013

อย่าหยุดที่จะเชื่อ
Don’t Stop Believing!

“พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

เราเข้าสู่ปีใหม่มาไม่กี่วันเท่านั้น และพระเจ้าได้ทำสิ่งมากมายให้กับเราแล้ว เราเชื่อมั่นว่าปี 2013 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และเกิดผลเป็นอย่างมาก โดยที่ตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเรา และอยู่กับเรา คือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ บางทีคุณจะจบปีที่แล้วได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไรนัก และตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่า “แล้วสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับฉันหรือไม่ในปีนี้” ข้าพเจ้าอยากหนุนใจคุณที่จะไม่หมดหวังหรือยอมแพ้ ไม่ว่าการอัศจรรย์ที่คุณต้องการคืออะไร มันจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อ แม้ว่าการอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่พระเจ้ายังไม่เคยทำให้ใครมาก่อนเลยก็ตาม พระองค์จะทรงกระทำให้คุณ ถ้าคุณเพียงแค่เชื่อเท่านั้น
คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณจะเดินได้อีกครั้ง คุณเชื่อหรือไม่ว่าธุรกิจของคุณจะกลับมาดีดังเดิม คุณเชื่อหรือไม่ว่าธุรกิจเล็กๆของคุณจะเติบโตขยายใหญ่ขึ้น คุณเชื่อหรือไม่ว่าลูกที่หนีออกจากบ้านไปจะได้รับการแตะต้องโดยพระวิญญาณของพระเจ้า รับความรอด และกลับคืนบ้านอีกครั้ง ทั้งหมดที่ต้องการก็คือการที่คุณจะเชื่อ เพราะว่าสำหรับผู้ที่เชื่อนั้นทุกสิ่งก็เป็นไปได้
พระเจ้าทรงมองหาผู้ที่กล้าจะเชื่อพระคำของพระองค์ รับพระเจ้าที่พระคำของพระองค์ เชื่อในวันนี้สำหรับการอัศจรรย์ที่คุณปรารถนา และพูดในสิ่งที่คุณเชื่อโดยการประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ จำไว้ว่าการเชื่อนั้นเป็นทางเลือก และคุณจะพิสูจน์ว่าคุณเชื่ออย่างแท้จริงได้โดยการพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ “เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด” (2 โครินธ์ 4:13)
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปสำหรับพระเจ้า และสำหรับคุณ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ที่หมดหวัง ถ้าคุณใช้ความเชื่อในพระคำและไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้แล้ว ถิ่นทุรกันดารของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ที่ออกผล และสวนที่ออกผลนั้นจะกลายเป็นป่าใหญ่ นั่นคือพระคำของพระเจ้าสำหรับคุณในวันนี้ คุณสามารเดินได้อีกครั้งหนึ่ง คุณสามารถมีลูกของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อที่ดินและชำระค่าผ่อนบ้านของคุณได้ มีฤทธิ์เดชเกินพอสำหรับคุณผ่านทางพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณ คุณจะทำให้ความฝันของคุณสำเร็จและพบความยิ่งใหญ่ในปีนี้ถ้าคุณใช้พระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในข้าพระองค์ เพื่อทำให้ความฝันของข้าพระองค์และความปรารถนาสำหรับความสำเร็จ กลายเป็นความจริง ข้าพระองค์ประกาศว่าทุกสิ่งนั้นเกิดผลเพื่อข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้รับการอวยพรในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 4:19:22; 1 เธสะโลนิกา 2:13


Comments are closed