อังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2015

อย่าสิ้นหวัง
Don’t Despair!

“และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม” และข้าพเจ้าทูลตอบว่า “พระเจ้าเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว”” (เอเศเคียล 37:3)

    ขณะที่คุณเติบโตฝ่ายวิญญาณ จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก เมื่อคุณต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่ในช่วงเวลาเหล่านั้น อย่าสิ้นหวัง อย่ารังเกียจตัวเองหรือบ่นว่าคุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก แม้ดูเหมือนว่าทุกคนไม่สนใจคุณ และไม่มีใครเสนอตัวที่จะช่วยคุณ แม้ว่าคุณจะขอร้องก็ตาม จงปฏิเสธที่จะเสียกำลังใจ ความจริงคือว่าคุณไม่ได้กำลังถูกละเลย สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้ากำลังฝึกและสอนคุณให้ยืนขึ้น และยืนอย่างเข้มแข็ง! พระองค์กำลังฝึกคุณอยู่ พระองค์กำลังท้าทายและตั้งคุณไว้สำหรับพระสิริอีกระดับหนึ่ง

ไม่สำคัญว่าความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะดูเหมือนว่าเลวร้ายมากเท่าใดก็ตาม อย่าวิ่งหนีจากเสาหลักไปข้างหลัง เพื่อแสวงหาการช่วยเหลือของมนุษย์ แต่พูดถ้อยคำเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งนั้น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เอเศเคียลทำเมื่ออยู่ในหุบเขากระดูกแห้ง (เอเศเคียล 37:3-4) เอเศเคียลพบตัวเองอยู่ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้ง และพระเจ้าบอกเขาว่า “กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม?”

นั่นเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าบอกเอเศเคียลให้ “เผยพระวจนะกับกระดูก” เมื่อเขาเผยพระวจนะ การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น “…เมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็มีเสียง และดูเถิด เป็นเสียงกรุกกริก กระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมัน” (เอเศเคียล 37:7) ถ้าคุณพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าอยู่ตัวคนเดียวต่อพระพักตร์พระเจ้า และทุกสิ่งดูเหมือน “แห้ง” ไปหมด พระเจ้ากำลังถามคุณว่า “เราสามารถให้ชีวิตกับสถานการณ์นี้ได้หรือไม่?” พระองค์กำลังถามว่า “บุตรของมนุษย์ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?” พระองค์กำลังรอให้คุณกระทำตามพระคำของพระองค์! พระองค์ต้องการให้คุณใช้ทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติ

ความท้าทายต่างๆ ที่คุณเผชิญเป็นเหมือนอาหารสำหรับคุณ เป็นโอกาสสำหรับคุณในการสำแดงความเชื่อของคุณในพระเจ้า และพิสูจน์พระคำของพระองค์ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะหมดกำลังใจ ประกาศสุขภาพของคุณ ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์อยู่เสมอ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ กำลังของข้าพระองค์ และเป็นรากฐานของชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างและความรอดของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์บนริมฝีปากของข้าพระองค์นำชีวิตมาสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวังและไม่มีชีวิต ข้าพระองค์อยู่บนทางแห่งความสำเร็จ ความชอบธรรม และสง่าราศีตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 11:15-18; มาระโก 11:23


Comments are closed