อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2016

อย่าล่าช้า
Don’t Delay

“เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ ” (ยอห์น 9:4)

    จงหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง อย่าล่าช้าในสิ่งที่คุณควรจะทำ ปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม ลงมือกระทำในขณะที่คุณสามารถทำได้ เพราะว่าโอกาสอาจไม่อยู่ที่นั่นเสมอ นิมิตที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในใจของคุณตอนเริ่มต้นของปีคืออะไร? คุณได้ทำให้สิ่งนั้นสำเร็จไปมากเท่าไรแล้ว? อาจเกี่ยวกับงานประกาศของคุณในฐานะคริสเตียนหรือผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ อาจเป็นเรื่องของงานหรือครอบครัวของคุณ หรือแม้แต่สุขภาพของคุณ อย่าล่าช้า จงเป็นในสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ และจงปฏิเสธที่จะเสียสมาธิ

บ่อยครั้ง เมื่อคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณควรทำในเวลาที่เหมาะสมอ การไม่ลงมือทำของคุณอาจขัดขวางคุณจากการก้าวไปสู่ระดับต่อไปในชีวิตของคุณ ดังนั้นจงทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการยอมจำนนตัวเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระคำของพระเจ้า สติปัญญาของพระองค์จะขับเคลื่อนคุณให้ทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ในวิธีที่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง

บางครั้งผลลัพธ์ของการล่าช้าอาจใช้เวลาหลายปีในการแก้ไข ดังนั้นจงลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้ อย่าล่าช้าในการทำตามคำสั่งของพระเจ้า เมื่อคุณก้าวออกไปและใช้ความพยายามในสิ่งที่พระองค์บันดาลใจให้คุณทำ ฤทธิ์เดชแห่งการอัศจรรย์ของพระองค์จะลงมาเหนือความพยายามของคุณ และพระสิริของพระองค์จะถูกสำแดงออกในสิ่งที่คุณทำ ดังนั้น อย่าล่าช้าที่จะทำตามพระคำของพระองค์ อย่าล่าช้าที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ และแรงบันดาลใจที่มาถึงคุณ

บางคนถูกกระตุ้นโดยพระวิญญาณให้ทำบางสิ่ง แต่เพิกเฉยต่อการกระตุ้นนั้น เพราะว่าพวกเขาต้องการติดตามสิ่งอื่นก่อน น่าเศร้าที่บ่อยครั้งพวกเขาไม่เคยได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สอง เป็นประโยชน์ที่จะรู้จักเสียงของพระเจ้าและตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ตรัส เป็นประโยชน์ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำในเวลาที่พระองค์ทรงต้องการ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญา สง่าราศี พระคุณ ฤทธิ์เดช และความสามารถของพระองค์ ที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในการมีชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะทุกวัน โดยพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ถูกวางไว้เพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จ เกิดผลในพันธกิจแห่งการคืนดีกัน เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 28:19; สุภาษิต 22:29; สดุดี 90:12


Comments are closed