อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013

อย่ายอมรับความยากจน
Don’t Accept Poverty!
“เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9)

ไม่มีอะไรในพระลักษณะของพระเจ้าหรือบุคลิกของพระองค์ที่แสดงว่าพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์ยากจน ความยากจนไม่ได้มาจากพระเจ้า 3 ยอห์น 1:2 กล่าวว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” คริสเตียนที่เคร่งศาสนาทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเขาที่จะล้มละลายหรือยากจน แต่พระคำเปิดเผยตรงกันข้าม จงอย่าเชื่อในความยากจน เพราะว่าคนที่ยากจนไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ และพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ให้ พระองค์ต้องการให้เราเป็นพระพรสำหรับคนอื่น
คนยากจนมักถูกดูแคลน ไม่มีปากมีเสียง และยอมรับทุกอย่าง และจะต้องร้องขอเกือบจะทุกสิ่ง นั่นไม่ใช่ชีวิตของลูกของพระเจ้า คุณคือเจ้าชาย ความรุ่งเรืองทางการเงินเป็นสิทธิ์ของคุณในพระคริสต์ และพระคำของพระเจ้าจะช่วยคุณ นำคุณ และตั้งคุณที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งถูกตั้งไว้สำหรับคุณในพระคริสต์ ขณะที่คุณดำเนินอย่างต่อเนื่องในพระคำ พระคำจะสถาปนาคุณในทางที่พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับคุณ และไม่มีความยากจนในทางนั้น
คิดดูว่าถ้าพระเจ้าทรงรักคุณ ซึ่งพระองค์ทรงรัก ทำไมพระองค์จึงจะต้องการให้คุณยากจน? พระองค์ไม่ได้ยากจน แล้วทำไมพระองค์จึงจะต้องการให้ลูกของพระองค์ยากจน? แผนการของพระองค์คือการที่คุณจะมีมากเกินพอเพื่อที่คุณจะสามารถช่วยคนอื่นได้ เพื่อว่าโดยผ่านคุณพระองค์จะสามารถสำแดงความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น คุณอาจกล่าวว่า “แต่ฉันไม่สามารถแกล้งทำเป็นรวยได้ในเมื่อฉันไม่มีอะไรเลย” ความยากจน จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณมีหรือไม่มี ความยากจนคือคำอธิบายของความไม่สามารถ เป็นสถานะทางความคิด แนวความคิดที่ไม่สมควรที่ลูกของพระเจ้าจะมี
คิดและพูดความรุ่งเรือง เพราะว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ พูดเหมือนดาวิด “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” (สดุดี 23:1) พระคำยืนยันความรุ่งเรืองของคุณ รับสิ่งนี้เป็นความจริงและไม่ต้องรู้สึกผิดในการยอมรับความรุ่งเรืองเป็นวิถีชีวิต

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานชีวิตที่รุ่งเรืองแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ไม่ขาดเงินทอง กำลัง สันติสุข สุขภาพ และแนวคิด ข้าพระองค์เข้มแข็งในพระองค์ และในฤทธิ์เดชของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:19; 2 โครินธ์ 9:8


Comments are closed