อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012

อย่ายอมต่อความเจ็บป่วย
Don’t Give In To Sickness

“คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ มีพวกฟาริสีและพวกบาเรียนนั่งอยู่ด้วย เป็นผู้มาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธิ์เดชของพระเป็นเจ้าก็อยู่ในพระองค์ เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค” (ลูกา 5:17)

ข้อพระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นว่า วันหนึ่งขณะที่พระเยซูกำลังสอนพระคำอยู่ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงสถิตอยู่เพื่อที่จะรักษา มีสภาวะของการรักษาอยู่ภายในห้อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งการรักษา จำได้หรือไม่ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์รักษาผู้ใดเลย นี่เป็นเพราะว่าการรักษาจากพระเจ้าเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจนกว่าพระองค์จะมาสถิตเหนือพระเยซู พันธกิจการรักษาก็ยังไม่เกิดขึ้น
ตามข้อพระคัมภีร์ หลายคนเห็นพระเยซู ได้ยินคำสอนของพระองค์ รู้สึกถึงการสัมผัสของพระองค์ และความรู้สึกสงสาร และได้รับการรักษาและการอัศจรรย์อื่นๆมากมาย ในวันนี้ฤทธิ์เดชเดียวกันที่ทำให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้รักษา พระวิญญาณองค์เดียวกันที่เจิมและนำพลังแห่งการรักษามายังพระเยซูนั้นทรงสถิตอยู่ภายในเรา เดี๋ยวนี้ร่างกายของคุณคือบ้านของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ร่างกายของคุณคือพระวิหารที่มีชีวิต ดังนั้นจึงไม่มีความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติใดๆจะสามารถอยู่ในร่างกายของคุณได้ จงปฏิเสธที่จะรับเอาโรคภัยไข้เจ็บ
ไม่สำคัญว่าโรคร้ายนั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไร อาจจะเป็นเนื้องอกที่ดูเหมือนว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้น อย่าก้มหัวให้ อย่ายอมต่อมัน! วางมือของคุณที่ตรงนั้นและพูดว่า “ฉันปฏิเสธที่จะให้โรคร้ายอยู่ภายในฉัน ฉันขอสั่งให้เนื้องอกนี้ตายและออกจากร่างกายของฉันไป” จงปฏิเสธที่จะกลัว พระคริสต์ได้จ่ายราคาเพื่อสุขภาพของคุณ ในวิวรณ์ 5:10 พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก” ดังนั้นจงอย่าก้มหัวต่อความเจ็บป่วยหรือโรคร้าย ใช้การครอบครอง พูดพระวจนะคำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ไม่อนุญาตความเจ็บป่วย ความยากจน และความพ่ายแพ้ในชีวิตของข้าพเจ้าและในชีวิตของผู้ที่ข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์ขอปลดปล่อยพลังของสุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง และชัยชนะในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; โรม 8:11


Comments are closed