พุธ ที่ 5 เมษายน 2017
อย่ายอมก้มหัวให้กับความกดดัน
Don’t Succumb To Pressure

“เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:17-18)

    ทำไมคริสเตียนควรอ่านพระคัมภีร์เหมือนกับข้อพระคำตอนต้นแต่ก็ยังคร่ำครวญกับปัญหาต่างๆ อยู่? จงปฏิเสธที่จะหวั่นไหว เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่า อย่าพบตัวเองกับใบหน้าที่เศร้า เครียด เพราะปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ นั่นคือสิ่งที่ซาตานต้องการ มันชอบที่จะเห็นคุณอยู่ภายใต้ความกดดัน แต่อย่าให้มันได้รับสิ่งที่มันต้องการ

พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ ดังนั้นเมื่อคุณพบกับวิกฤต ให้ประกาศว่า “พระองค์ผู้ที่สถิตภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความกดดันและปัญหาใดๆ ที่อาจเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์!” ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่ จำไว้เสมอว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย จงเรียนรู้ที่จะหัวเราะไม่ว่าความกดดันจะมีมากเพียงใด เพราะว่าทุกความยากลำบากที่คุณเผชิญนั้นจะทำให้คุณมีศักดิ์ศรีนิรันดร์ พระคำกล่าวเช่นนั้น ดังนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องยินดีแม้ในท่ามกลางความยากลำบาก พระคำกล่าวว่า “…ความชื่นบานของตนในพระยาห์เวห์เป็นกำลังของท่าน” (เนหะมีย์ 8:10)

จงเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลอง และชื่นบานในพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความกดดันเพิ่มมากขึ้น จงปฏิเสธที่จะจดจ่อที่ปัญหา จดจ่อและมองดูที่พระคำของพระเจ้า พระวิญญาณผู้ทรงสถิตภายในคุณจะทำให้คุณเป็นผู้ชนะเสมอในทุกสถานการณ์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเฉลิมฉลองในพระคำ ประสิทธิภาพของพระคำภายในข้าพเจ้า และฤทธิ์เดชที่ทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือความยากลำบาก ข้าพเจ้าปกครองในความชอบธรรม จำเริญขึ้นในพระคุณ สติปัญญา และความรู้ของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าทำให้สถานการณ์รอบข้างเป็นไปตามน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านทางถ้อยคำแห่งความเชื่อ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 92:12-15; เยเรมีย์ 17:7-8


Comments are closed