จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2015

“อย่ามองไปรอบๆ!”
“Don’t Look Around!”

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ…” (ฮีบรู 12:2)

    ข้าพเจ้าจำบางสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าเมื่อหลายปีที่แล้วได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้นำติดตัวในการเดินทางของชีวิต พระองค์ตรัสว่า “อย่ามองไปรอบๆ” คุณทราบหรือไม่ว่าเวลาที่พระเจ้าตรัสกับคุณ พระองค์ตรัสด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณ และเมื่อคุณรับมา คุณจะรู้เองว่าพระองค์กำลังบอกอะไรกับคุณ ดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสคำนี้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบอย่างแน่ชัดว่าพระองค์กำลังพูดถึงเรื่องอะไร พระองค์กำลังบอกให้ข้าพเจ้าจดจ่อ

นี่คือสิ่งเดียวกันที่ข้าพเจ้ากำลังบอกกับคุณในตอนนี้ “อย่ามองไปรอบๆ จอจ่อ” คุณเห็นหรือไม่ว่าผู้คนที่มีปัญหาและสับสนในชีวิตของเขาคือคนที่มองไปรอบๆ พวกเขาสูญเสียสมาธิได้ง่ายๆ เมื่อคุณจดจ่อคุณจะค้นพบว่าพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อพระพรของพระองค์มาถึงคุณด้วยวิธีพิเศษ เพราะว่าคุณมองเห็นโลกอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็น คุณมองเห็นทุกสิ่งจากมุมมองของพระองค์ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำทั้งหมดคือจดจ่อความสนใจของคุณที่พระวิญญาณและพระคำของพระองค์

บางครั้งบางคนอาจสามารถอธิษฐานแต่เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง และผลก็คือพวกเขาพลาดการเจิมที่พวกเขาควรจะได้รับจากพระวิญญาณของพระเจ้า ณ เวลานั้น เป็นเพราะว่าจุดสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่น ในโลกฝ่ายวิญญาณ คุณจะต้องจดจ่อที่พระเจ้าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการ อย่าให้เกิดสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ” ในการมองไปทางอื่นหมายความมากกว่าเพียงแค่เหลือบตาไปมองสิ่งอื่น แต่หมายถึงหันไปมองด้วยความสนใจทั้งหมดของคุณ เมื่อคุณให้ความสนใจจดจ่อที่พระเจ้าเช่นนั้น ไม่มีอะไรที่มีความหมายสำหรับคุณนอกจากพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ และสิ่งที่คุณเป็น

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับพระคำของพระองค์! ในขณะที่ข้าพระองค์จดจ่อที่พระคำของพระองค์ ในการอธิษฐานและภาวนา ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการพัฒนา ความสำเร็จและการเลื่อนขั้นของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์! ข้าพระองค์สร้างชีวิตของข้าพระองค์และอนาคตของข้าพระองค์ทั้งหมดบนพระคำของพระองค์ ด้วยคำพยานที่หลั่งไหลแบบไม่จำกัด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 16:13; กิจการ 6:4; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed