พฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2014

อย่าพิพากษาคนอื่น
Don’t Judge Others

“อย่าวินิจฉัยโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษ อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ จงยกโทษให้เขา และเขาจะยกโทษให้ท่าน” (ลูกา 6:37)

    ในฐานะคริสเตียน หนึ่งในคุณสมบัติของวิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ของคุณคือความรัก และความรักนั้นไม่พิพากษาหรือพูดให้ร้ายคนอื่น อย่าเล่าเรื่องที่จะทำให้คนที่ฟังคุณไม่ชอบคนที่คุณกำลังพูดถึง นั่นเป็นสิ่งที่ผิด เมื่อคุณตัดสินคนอื่น พระเจ้าจะไม่สนใจคุณ คุณอาจต้องการถามว่า “แล้วคุณรู้ได้อย่างไร?”

วันหนึ่ง ขณะที่พระเยซูกำลังนั่งอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่งกับผู้นำยิวและคนมากมายที่จับผู้หญิงซึ่งกำลังล่วงประเวณีอยู่มาหาพระเยซู พวกเขากล่าวกับพระเยซูว่า “…พระอาจารย์เจ้าข้า หญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้” เขาพูดอย่างนี้ เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดิน” (ยอห์น 8:4-6)

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีพร้อมที่จะขว้างก้อนหินใส่ผู้หญิงคนนี้ให้ตาย ตามกฏบัญญัติของโมเสสและต้องการความเห็นของพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเพิกเฉยพวกเขาและเขียนที่ดินด้วยนิ้วของพระองค์ (ยอห์น 8:6) เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับคนที่พิพากษาคนอื่น พระเยซูตรัสว่า “สิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย” (ยอห์น 5:19) ดังนั้นเมื่อพระองค์เพิกเฉยพวกเขา พระองค์กำลังแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของพระบิดาต่อพฤติกรรมที่พิพากษาคนอื่น

เมื่อพระองค์ทรงเงยหน้าขึ้น พระองค์ตรัสกับคนที่กล่าวหาผู้หญิงคนนั้นว่า “ใครในพวกท่านไม่มีบาป ให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก” (ยอห์น 8:7) แต่พวกเขาทำไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาทิ้งก้อนหินและเดินจากไปทีละคน ปล่อยผู้หญิงคนนี้เหลืออยู่กับพระเยซูตามลำพัง แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนางว่า “…หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหนหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ” นางนั้นทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผู้ใดเลย” และพระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก” (ยอห์น 8:10-11)

เราจะต้องทำเหมือนพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “เราไม่เอาโทษเจ้า จงไปเถิดและอย่าทำบาปอีก” พระเยซูทรงรู้ถึงความบาปของผู้หญิงคนนั้น หมายความว่าเราสามารถรู้ได้เมื่อบางคนทำบางสิ่งผิดพลาดแต่ก็ไม่พิพากษาพวกเขาเหมือนที่พระเยซูได้ทำ

พูดถึงสิ่งดีเกี่ยวกับคนอื่น อย่าพูดถึงพวกเขาในสิ่งที่ไม่ดี หน้าที่ของคุณคือการแจกจ่ายความรัก

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ เต็มด้วยความรักและความเมตตา และรู้ว่าควรจะตอบทุกคนอย่างไร คำพูดของข้าพระองค์เป็นคำอวยพรและคำหนุนใจ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 5:2; โรม 14:4


Comments are closed