จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012

อย่าประพฤติตามอย่างโลกนี้
Be Not Conformed To This World

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้ก็ตาม คุณได้ถูกเลือกให้ออกจากโลกนี้ (ยอห์น 15:19) ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะรับอิทธิพลจากระบบของโลกนี้ ซึ่งถูกควบคุมโดยซาตาน
เมื่อตอนพระเจ้าสร้างโลกนี้ที่สมบูรณ์และสวยงาม (ปฐมกาล 1:31) หลังจากการล้มลงในความบาปของอาดัมในสวนเอเดน ซาตานได้กลายมาเป็นเจ้าชายของโลกนี้ (ยอห์น 12:31; 14:30; เอเฟซัส 2:2) แต่ความมั่งคั่งและความร่ำรวยของโลกนี้ไม่ได้เป็นของมันอีกต่อไป มันได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้เมื่อพระเยซูเอาชนะและทำให้มันขยับตัวไม่ได้ และสำแดงให้พวกมันและสมุนของมันในนรกได้เห็น (โคโลสี 2:15) อย่างไรก็ตาม ซาตานได้สร้างระบบหนึ่งขึ้น ที่โลกนี้ดำเนินไปเพราะว่าความไม่รู้และความไม่เชื่อ (2 โครินธ์ 4:3-4) นี่คือเหตุผลที่โลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย
คุณไม่สามารถชนะได้ด้วยระบบของโลกนี้ คุณจะต้องใช้หลักการของอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อที่จะมีชัยชนะ เพราะว่าระบบของโลกนี้ถูกกำหนดเพื่อความล้มเหลว หลักการของโลกสำหรับความสำเร็จคือความเห็นแก่ตัวและไม่มีพระเจ้า พระเจ้าและผู้สร้างของระบบนี้คือซาตานได้พ่ายแพ้แล้วและระบบนี้ก็พ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน
พระคำของพระเจ้ามีหลักการที่ยืนยันถึงความสำเร็จที่ยั่งยืน นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างหนักและต่อเนื่อง และใช้หลักการของพระคำในชีวิตส่วนตัวของคุณ พระคำของพระเจ้าจะส่องสว่างในวิญญาณของคุณเพื่อคุณจะทราบว่าจะดำเนินอยู่ในโลกนี้และมีความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
เส้นทางในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นแสงส่องสว่างที่ส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆสู่วันที่สมบูรณ์ เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระคำ โดยพระคำ และผ่านทางพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:19; 1 โครินธ์ 2:6-7


Comments are closed