เสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2014

อย่าบ่น…ขอบพระคุณ!
Don’t Complain; Give Thanks!

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

    คริสเตียนที่ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการขอบพระคุณได้ทำให้การอวยพรมากมายหลบหลีกเขาไป แทนที่จะบ่นและคร่ำครวญต่อพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตหรือสถานการณ์ของคุณ คุณควรที่จะขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้คุณเป็นผู้รับมรดกของธรรมิกชนแห่งแสงสว่าง หลายคนไม่ขอบพระคุณเพราะว่าพวกเขาคิดเพียงแต่สิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ความขาดแคลนและความต้องการของพวกเขา แทนที่จะมองเห็นตัวเองในพระสิริ คริสเตียนทุกคนคือทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ ตระหนักถึงสิ่งนี้และขอบพระคุณ

เมื่อคุณแสดงความขอบพระคุณต่อพระเจ้าสำหรับระดับในปัจจุบันของคุณ พระองค์จะทำมากขึ้นเพื่อคุณ พระองค์จะนำคุณให้สูงขึ้น คุณยังจำเรื่องราวของคนโรคเรื้อนสิบคนที่พระเยซูทรงรักษาได้หรือไม่? มีเพียงคนเดียวที่ย้อนกลับมาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้รักษาเขา และเขาได้รับมากขึ้น เขาได้ถูกทำให้บริบูรณ์ เนื้อในร่างกายที่ถูกกินไปโดยโรคเรื้อนนั้นได้กลับคืนมาดีดังเดิม (ลูกา 17:11-19)

ทำให้คิดถึงชายคนหนึ่งที่ได้รับการรักษาในการประชุมของเรา ชายคนนั้นหูหนวกทั้งสองข้าง แต่ขณะที่การประชุมดำเนินไป ภายใต้การเจิมอันยิ่งใหญ่ เขารู้สึกได้ว่าเขาสามารถได้ยินจากหูข้างหนึ่ง เขาตื่นเต้นในการอัศจรรย์นั้นมากจนเริ่มต้นที่จะออกมาเข้าแถวเพื่อเป็นพยาน เมื่อเขาเดินออกไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นหูอีกข้างก็เปิดออก นั่นคือพลังของหัวใจที่ขอบพระคุณ มีผู้คนที่สถานการณ์ของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเขาเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณ 1 เธสะโลนิกา 5:18 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย”

เรียนรู้ที่จะนับพระพรของคุณและสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็น และสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณ ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องการในชีวิตวันนี้หรือในอนาคต ที่พระองค์ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ ดังนั้นชีวิตของคุณควรจะอยู่เพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งแก่คุณ “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย และประทานทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและคุณธรรม หัวใจของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญและคำขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่ต่อเนื่องซึ่งพระองค์ได้นำข้าพระองค์เข้าไป ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยพระสิริ ความงาม และพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 140:13; สดุดี 50:23; โฮเชยา 14:2


Comments are closed