เสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2016

อย่าทอดทิ้งพระคำ
Don’t Neglect The Word
“จงยึดวินัยไว้ และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า” (สุภาษิต 4:13)

    จินตนาการว่าคุณเป็นนักเรียน ก่อนการสอบของคุณ อาจารย์ของคุณได้บอกถึงหนังสือและสิ่งที่ต้องอ่านทบทวน บทเรียนทุกตอนที่คุณควรจะจดจ่อ และแม้แต่คำถามที่อาจจะออกข้อสอบ คุณคิดอย่างไรสำหรับนักเรียนที่บอกว่า “ฉันต้องการจะสอบผ่าน แต่ฉันไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา?” เขาเตรียมตัวเองสำหรับความล้มเหลว

ในการเป็นคริสเตียนนั้นเหมือนกัน เราอยู่ในการสอบของชีวิต อาจารย์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ให้พระคำแก่เรา และพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าจะใช้พระคำนั้นอย่างไร พระองค์บอกเราว่าทุกปัญหาที่ต้องการได้รับคำตอบ และทุกคำถามที่มีคำตอบนั้นอยู่ในพระคำ ไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือจากนั้นจะเข้ามาหาคุณ ดังนั้นจงศึกษาพระคำ เข้าใจพระคำ และดำเนินชีวิตตามพระคำ และคุณจะประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ดี ถ้ามีบางคนบอกว่า “ฉันต้องการให้พระเจ้าพอพระทัย และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ฉันต้องการจะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้ฉันเป็น แต่ปัญหาของฉันคือว่าฉันไม่มีเวลาที่จะศึกษาพระคำ” นั่นเป็นเหมือนนักเรียนที่กล่าวไว้ตอนต้น มีเพียงผลลัพธ์เดียวที่จะเกิดขึ้นในท่าทีเช่นนั้นคือความล้มเหลว คุณจะต้องศึกษาและให้ความสนใจในพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ คุณจะทำให้พระองค์พอพระทัยและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับพระคำของพระองค์?

พระคำของพระเจ้าคือคู่มือคำสั่งของพระเจ้าสำหรับชีวิตที่พิเศษแห่งพระสิริ เป็นเพียงสิ่งเดียวที่พึ่งพาได้ที่จะสร้างคุณขึ้น และทำให้คุณคงอยู่ในชีวิตที่สูงกว่านี้ได้ ดังนั้นอย่าทอดทิ้งพระคำ ทางที่ดีที่สุดในการรับใช้พระเจ้า และในการประสบความสำเร็จที่พิเศษในชีวิตได้ คือการดำเนินชีวิตในพระคำ และมีชีวิตตามพระคำของพระองค์

พระเยซูตรัสว่า “…พระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์มิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” (ยอห์น 8:29) ถ้าคุณศึกษาและภาวนาพระคำอย่างขะมักเขม้น คุณจะรู้จักความคิดของพระบิดา หัวใจของพระองค์จะถูกเปิดเผยให้กับคุณ และโดยการเดินในแสงสว่างของพระองค์ คุณจะทำให้พระองค์พอพระทัยเสมอ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคำพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงและวางไว้ในพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้า กำไร และการเติบโตของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 8:10; 2 โครินธ์ 3:18; กิจการ 20:32


Comments are closed