จันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2015

อย่าตอบสนองในความโกรธ
Don’t Respond In Anger

“แล้วเศเดคียาห์บุตรเคนาอะนาห์ได้เข้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาห์พูดว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไร” (2 พงศาวดาร 18:23)

    ครั้งหนึ่งอาหับ กษัตริย์ของอิสราเอล ต้องการเข้าสู่สงครามเพื่อยึดคืนราโมทกิเลอาด ดินแดนที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาอย่างถูกต้อง ดังนั้นเขาจึงชวนเพื่อนของเขา เยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดา ไปร่วมรบกับเขา เยโฮชาฟัทตอบตกลง แต่บอกให้อาหับเรียกผู้เผยพระวจนะที่อยู่ในเมืองนั้นมาเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการตัดสินใจในครั้งนี้ อาหับเรียกผู้เผยพระวจนะมา รวมทั้งเศเดคียาห์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…และผู้เผยพระวจนะทั้งปวงก็เผยพระวจนะถวายอยู่ และเศเดคียาห์บุตรเคนาอะนาห์ จึงเอาเหล็กทำเป็นเขา และพูดว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘ด้วยสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะผลักคนซีเรียไปจนเขาทั้งหลายถูกทำลาย’” (2 พงศาวดาร 18:9-10)

ถึงแม้การเผยพระวจนะจะเหมือนกันทั้งหมด เยโฮชาฟัทยังคงต้องการการยืนยันเพิ่มขึ้น จนกระทั่งถึงจุดที่อาหับส่งคนไปตามมีคายาห์ให้มาเข้าเฝ้า แต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือคำเผยพระวจนะของมีคายาห์นั้นแตกต่างจากเศเดคียาห์ หลังจากที่เศเคดียาห์ได้กล่าวกับอาหับว่า “พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน” มีคายาห์กล่าวว่า “พระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านในการนี้” ดังนั้นใครกำลัง “โกหก” อยู่?

พระคัมภีร์ได้บอกให้รู้ว่าผู้เผยพระวจนะคนไหนไม่ได้มาจากพระเจ้า การตอบสนองและความเห็นของพวกเขาบอกให้เรารู้ว่าใครเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้า และใครที่ไม่ใช่ เศเดคียาห์ในความโกรธไปตบหน้ามีคายาห์ในการที่เขากล้ากล่าวถ้อยคำที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเผยพระวจนะออกไป เห็นได้ชัดว่าเศเดคียาห์ไม่ได้เคลื่อนไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้า

ดูที่พระเยซู! ครั้งเดียวที่พระองค์ตอบสนองต่อคนอื่นในความโกรธก็คือตอนที่ผู้นมัสการทำให้พระวิหารของพระบิดาเป็นมลทิน และนั่นคือความโกรธที่บริสุทธิ์ พระองค์ทรงมีความร้อนใจเกี่ยวกับพระวิหารของพระบิดาของพระองค์ “ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์” (สดุดี 69:9) พระองค์ไม่เคยตอบสนองในความโกรธบนพื้นฐานของสิ่งที่คนอื่นปฏิบัติกับพระองค์ ไม่ว่าเขาจะกล่าวกับพระองค์หรือเกี่ยวกับพระองค์อย่างไร พระองค์ไม่เคยตอบสนองด้วยความโกรธเลย ไม่เคย!

อย่าตอบสนองต่อคนอื่นในความโกรธ ยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า คงรักษาท่าทีที่ถูกต้องไว้เสมอ ซึ่งเหมาะกับธรรมชาติของคุณในฐานะผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าสถานการณ์ความกดดันที่อาจทำให้คุณต้องทำอีกลักษณะหนึ่ง

คำอธิษฐาน
    พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้ถ้อยคำ การกระทำ และท่าทีของข้าพระองค์อยู่ภายใต้พระคำของพระองค์ ในความสัมพันธ์ของข้าพระองค์กับคนอื่น ข้าพระองค์เคลื่อนไปโดยพระคำของพระองค์ ในการตอบสนองในความรัก ซึ่งส่องแสงเข้าสู่จิตใจของข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 25:28; ยากอบ 1:20


Comments are closed