ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2015

อย่าตอบสนองในความกลัว
Don’t Respond In Fear

“และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้ว ฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ เหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้ว ท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือ” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม และตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ” แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป” (มาระโก 4:37-39)

    คริสเตียนบางคนพบตัวเขาเองในสถานการณ์บางอย่างและตอบสนองในความกลัว แม้ว่าพวกเขาอาจอธิษฐานและพูดภาษาแปลกๆ ในช่วงเวลานั้นก็ตาม แต่ก็ทำไปเพราะว่ากลัว การตอบสนองแบบนั้นไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้

ครั้งหนึ่ง พวกสาวกของพระเยซูต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ลำบาก พวกเขาอยู่บนเรือพร้อมกับพระเยซู ซึ่งขณะนั้นพระองค์กำลังนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ เมื่อพายุใหญ่พัดมา พวกสาวกเริ่มกลัวว่าเรือจะล่ม พวกเขาวิ่งไปหาพระเยซูและพูดว่า “…อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้ว ท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือ” (มาระโก 4:38)

พระเยซูไม่ได้ตกใจ พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “โอ พายุทำไมถึงแรงเช่นนี้! ให้พวกเราร่วมกันอธิษฐาน!” และพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่า “พายุนี้แรงเกินไป ท่านควรจะมาปลุกเราตั้งแต่พายุกำลังเริ่มก่อตัวขึ้น!” ไม่ใช่ พระองค์ทรงสงบและไม่ตื่นตระหนก และในขณะที่พระองค์ทรงควบคุมได้ทั้งหมด พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ “…ทรงตื่นขึ้นห้ามลม และตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ” แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป” (มาระโก 4:39) ฮาเลลูยา! นี่เป็นการสำแดงออกถึงคุณภาพของวิญญาณของพระองค์ นี่คือแนวความคิดของพระองค์ พระองค์ไม่สามารถกลัวได้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

ฟีลิปปี 2:5 กล่าวว่า “ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” พูดอีกนัยหนึ่งคือ มีจิตใจที่เหมือนกัน! ปฏิเสธที่จะกลัว แม้ว่าปัญหาจะเข้ามา จงปฏิเสธที่จะกลัว จำไว้ว่าคุณเป็นใคร และพูดเหมือนอย่างความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ อย่าตื่นตระหนก ตอบสนองด้วยพระคำ พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์…” (โคโลสี 3:16) จงเต็มล้นด้วยพระคำ และความกลัวจะไม่มีที่ในหัวใจของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
เพราะพระเจ้าไม่ได้มอบข้าพเจ้าไว้กับวิญญาณของความกลัว แต่กับฤทธิ์เดช และความรัก และการบังคับตนเอง! เมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู ความเชื่อของข้าพเจ้าไม่หวั่นไหว เพราะว่าความมั่นใจของข้าพเจ้าอยู่ในพระคำ! ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ดำเนินอยู่ในตำแหน่งแห่งการพักผ่อนและการปกครองอย่างสมบูรณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6; ปัญญาจารย์ 8:4; สดุดี 27:1-6


Comments are closed