พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2016

อย่าดูหมิ่นคำเผยพระวจนะ
Don’t Despise Prophecy

“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงตั้งใจปรารถนาการเผยพระวจนะ ที่เขาพูดภาษาแปลกๆ ก็อย่าห้ามเลย” (1 โครินธ์ 14:39)

    ในกิจการ 2:17 เปโตรได้กล่าวถึงถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะโยเอล “พระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้าย
เราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวง บุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะกล่าวคำพยากรณ์…” สิ่งนี้ได้สำเร็จแล้วในวันเพ็นเตคอส เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา ดังนั้นถ้าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว คุณก็ได้รับความสามารถในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกสถานการณ์ (กิจการ 1:8) และทางหนึ่งที่จะใช้ความสามารถนั้นก็โดยผ่านทางการเผยพระวจนะ

ของประทานการเผยพระวจนะนั้นเป็นประตูไปสู่สิ่งที่เหนือธรรมชาติ เป็นทางหนึ่งในการนำเอาฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของคุณ การเงิน การงาน หรือสมาชิกในโบสถ์ถ้าคุณเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้จักที่จะเผยพระวจนะ! ถ้าคุณพูดภาษาแปลกๆ นานพอ การเจิมจะมาถึงคุณผ่านการเผยพระวจนะ พระคำของพระเจ้าจะเร้าใจขึ้นมาภายในคุณ และเมื่อการเจิมนั้นมาเหนือคุณ ด้วยพระคำที่เดือดอยู่ภายในคุณ ให้พูดออกไป นั่นคือการเผยพระวจนะ

การเผยพระวจนะคือการพูดถ้อยคำที่มีความสามารถของพระเจ้า ถ้อยคำที่มีชีวิต ดังนั้นจงอย่าดูหมิ่นการเผยพระวจนะ การเผยพระวจนะเป็นเหมือนแสงนำทาง โดยผ่านการเผยพระวจนะนั้นที่คนจะรู้เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู มีการเผยพระวจนะมากมายที่บอกว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะมา สิ่งพิสูจน์เดียวที่พระเจ้ามีสำหรับผู้คนที่จะตระหนักและพูดว่า “นี่คือพระผู้ช่วยให้รอด” คือพระคำของพระองค์ที่พูดโดยผู้เผยพระวจนะว่าพระคริสต์ คือพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จกลับมา

การเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก มีคำเผยพระวจนะอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตของคุณหรือเปล่า? เปาโลตรัสกับทิโมธีว่า “ดูก่อนทิโมธี บุตรของข้าพเจ้า คำกำชับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดี” (1 ทิโมธี 1:18) สู้รบด้วยคำเผยพระวจนะเหล่านั้น ให้ความสำคัญกับทุกถ้อยคำของคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับชีวิตของคุณ เขียนมันไว้เพื่อที่คุณจะไม่ลืม และก้าวไปในทางของคุณด้วยฤทธิ์เดชแห่งการสร้างสรรค์แห่งพระคำของพระเจ้าในปากของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งการเผยพระวจนะ หัวใจและปากของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยถ้อยคำแห่งฤทธิ์เดช แม้ในเวลานี้ ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์และรอบข้างข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ อนาคตของข้าพระองค์คือความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรือง ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์! ข้าพระองค์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในสันติสุข สุขภาพ และพระคุณของพระองค์ตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 2:17-18; 1 โครินธ์ 14:3-4


Comments are closed