จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2018
อย่าดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า
Don’t Live Without God

“ดังนั้นพวกท่านจงระลึกว่า เมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด และฝ่ายที่เข้าสุหนัต (ซึ่งทำต่อร่างกายด้วยมือมนุษย์) เคยเรียกท่านว่าพวกไม่ได้เข้าสุหนัต จงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระคริสต์ ถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล เป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาทั้งหลายที่ทรงสัญญาไว้ อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:11-12)

   ข้อพระคำตอนต้นอธิบายถึงสภาพของคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า! น่าเสียดาย! ใครที่อยากจะคงดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้น?

เอเฟซัส 4:17-18 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า อย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินกันอีกต่อไป คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระ ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไป และเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัว และความแข็งกระด้างในจิตใจ” ที่กำลังพูดถึงนี้คือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า พวกเขาอาจจะเคร่งศาสนาแต่วิญญาณของเขาอยู่ในความมืด ความเข้าใจของพวกเขามืดมนไป เพราะว่าความสว่างของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในวิญญาณของพวกเขา เป็นความสิ้นหวังและถูกแยกออกจากชีวิตของพระเจ้า!

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทำให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระเยซูมาทำอะไร พระองค์มาเพื่อที่จะประทานชีวิตแก่เรา (ยอห์น 10:10) ในยอห์น 3:3 พระองค์ตรัสว่า “…เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” ถ้าคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ ให้วันนี้เป็นวันที่คุณจะตัดสินใจให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ อย่าดำเนินชีวิตต่อไปแม้สักวันเดียวโดยปราศจากพระเจ้า

พระคำกล่าวไว้ในโรม 10:9 “…ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” นั่นเป็นสิ่งที่ง่ายและรวดเร็วของการบังเกิดใหม่ เมื่อคุณได้ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทันใดนั้นชีวิตนิรันดร์ก็จะเข้ามาในวิญญาณของคุณ และคุณก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า คุณจะได้รับการนำออกไปจากโลกปัจจุบันของความมืดและความวุ่นวาย เข้าสู่อิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ของลูกของพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและสติปัญญาของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ตอนนี้และมากกว่าที่ผ่านมา ข้าพระองค์ร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐและนำผู้คนออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ เพื่อจะมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ผู้ที่เป็นขึ้นจากความตาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 16:24-26; ยอห์น 15:5; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed