พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018

อย่าดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตนเอง
Don’t Live For Yourself

“เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ”(กาลาเทีย 6:10)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเป็นสิ่งที่โดดเด่นมาก ซึ่งทำให้เรารู้ว่าในฐานะคริสเตียนเรามีความรับผิดชอบเกินกว่าครอบครัวทางชีวภาพของเรา พระเจ้าคาดหวังคุณให้ความสำคัญกับครอบครัวของคุณ ครอบครัวหลักและครอบครัวขยายของคุณ แต่นอกเหนือจากนั้นคุณต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่อยู่นอกครอบครัวทางชีวภาพของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัวเรือนที่มีความเชื่อ คุณกลายเป็นความสำเร็จเมื่อคุณมองออกไปหาคนอื่น ๆ และเอื้อมมือออกไปช่วยเหลือพวกเขา

ความคิดของพระเจ้า แผนการของพระองค์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง นั้นก็เพื่อให้คุณมีมากพอที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เมื่อคุณคิดถึงการช่วยเหลือผู้อื่นพระองค์ทรงให้พระคุณของพระองค์แก่คุณอย่างไม่ธรรมดาเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นจงเป็นผู้ช่วยเหลือและยกผู้อื่นขึ้น จะมีโอกาสที่จะให้คุณเป็นพระพรสำหรับคนอื่น ๆ เสมอ และเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสมาถึงคุณ จงฉวยเอาไว้

ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงวันคริสตมาส ซึ่งเป็นวันและฤดูกาลแห่งความชื่นชมยินดี ความร่างเริง และการเฉลิมฉลอง แต่มีบางคนที่ไม่สามารถเฉลิมฉลองได้ ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการ แต่เพราะพวกเขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ บางคนไม่สามารถจ่ายอาหารได้ในเวลานี้ แต่นั่นเป็นคริสตมาส พระเจ้าต้องการให้คุณระลึกถึงคนเช่นนั้นและช่วยเหลือพวกเขา ถ้าคุณต้องแสวงหาพวกเขาเพื่อช่วยพวกเขา ก็จงทำเช่นนั้น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการทราบเกี่ยวกับความพยายามขององค์กรในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณที่มุ่งช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนในเมืองชั้นใน และจงเป็นส่วนสำคัญของโครงการนั้น ให้เหตุผลแก่คนอื่นๆ เพื่อเฉลิมฉลอง ให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองของคุณ พระเจ้าทรงทำให้คุณร่ำรวยและให้คุณมากกว่าเพียงพอสำหรับตัวเองและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้คุณเป็นพระพร พระคุณของพระองค์มีมากมายในชีวิตของคุณ จงยอมรับรู้สิ่งนี้ จงใช้เพื่องานที่ดี จงแบ่งปันสิ่งที่คุณมี จงมองไปรอบๆ ในที่ทำงาน ถนนของคุณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักรท้องถิ่นของคุณ และหาคนที่คุณสามารถช่วยเหลือได้ ถ้าคุณไม่พบใคร จงไปพบศิษยาภิบาลของคุณและถามเขาหรือเธอ คุณจะเชื่อมต่อกับคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถทำให้คุณเป็นพระพรในเทศกาลคริสตมาสนี้ได้

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงโปรดอวยพรแก่ข้าพระองค์อย่างมากมายและทำให้ข้าพระองค์เป็นพระพร! พระองค์ทำให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่ และทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ยกหลายคนขึ้น ข้าพระองค์ได้รับการนำโดยพระวิญญาณของพระองค์เสมอเพื่อระบุถึงโอกาสที่จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่อยู่ในโลกของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:28; กาลาเทีย 6:2; ฮีบรู 13:16; สุภาษิต 3:27-28; โรม 12:13


Comments are closed