เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2018
อย่าจดจ่อที่ความบาป
Don’t be Sin-conscious

“แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7)

   ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่ควรที่จะต้องคอยดูตัวเองว่าทำบาปหรือไม่ พูดอีกนัยหนึ่งคืออย่าจดจ่อที่ความบาป ข้อพระคำตอนต้นบอกว่าถ้าเราเดินในความสว่าง (พระคำ) เพราะพระองค์ทรงเป็นความสว่าง พระโลหิตของพระเยซูจะทรงชำระเราจากความบาปทั้งสิ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง (และนี่เป็นความจริง) คุณก็ไม่ต้องสารภาพความบาปของคุณตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำผิดอะไร คุณกล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์เสียใจในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ข้าพระองค์ได้รับการยกโทษในนามพระเยซู” แค่นั้น คุณอาจถามว่า “มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือ?” ใช่แล้ว

พระเจ้าไม่ได้บอกให้คุณทูลขอการยกโทษจากพระองค์ เมื่อคุณขอพระเจ้าให้ยกโทษให้คุณ เป็นเหมือนการขอให้พระองค์ช่วยคุณให้รอด ถ้าคุณขอพระองค์สำหรับการยกโทษ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงตอบ? เช่นเดียวกัน ถ้าคุณขอพระเจ้าให้ช่วยวิญญาณจิตของคุณให้รอด คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ได้ช่วยคุณแล้ว? คุณจะไม่มีทางรู้เพราะว่าไม่มีอะไรให้พระองค์ทำให้การช่วยคุณให้รอดในสิ่งที่พระองค์ได้ทำไปแล้ว

ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือรับเอาความรอด คุณไม่ได้ขอความรอด เช่นเดียวกับการยกโทษ คุณได้รับการยกโทษ คุณไม่ได้ขอการยกโทษ เพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้หลั่งออกเพื่อชำระความบาปของคุณ คริสเตียนบางคนขอการยกโทษจากพระเจ้าตลอดเวลา และนั่นเพราะว่าพวกเขากำลังขอบางสิ่งที่พวกเขาได้รับการประทานให้แล้ว พวกเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อ การที่คุณได้รับการยกโทษนั้นเป็นการปฏิบัติความเชื่อของคุณ หลังจากนั้น ไม่ต้องกลับไปรับการยกโทษในความบาปเดิมอีก แม้ว่าซาตานจะทำให้คุณคิดถึงความบาปนั้นก็ตาม

คุณได้รับการชำระล้างจากความบาปของคุณแล้ว โคโลสี 1:21-22 กล่าวว่า “และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆ บัดนี้ พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์” สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะทำสิ่งที่ถูกหรือผิด ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะจดจ่อที่ความบาป คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจงจดจ่อที่ความชอบธรรม

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่องพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู มาตายและหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่สำหรับความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ข้าพระองค์เดินใน พระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ ดังนั้นจึงไม่มีการกล่าวโทษต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการชำระ เป็นอิสระจากการกล่าวโทษของมารร้าย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:1; 2 โครินธ์ 5:19-20; 1 เปโตร 1:11


Comments are closed