อังคาร ที่ 19 เมษายน 2016

อย่าคิดว่าคุณรู้
Don’t Assume You Know

“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

    ในขณะที่คุณเติบโตในพระคริสต์ การตัดสินใจที่สำคัญประการหนึ่งที่คุณต้องทำคือการเพิ่มพูนความรู้ของคุณเกี่ยวกับพระคำอยู่เสมอ จงมีความร้อนรนที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการศึกษาอย่างละเอียดและขยันขันแข็งในพระคำ สนใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้น คิดใคร่ครวญและภาวนาในวิญญาณของคุณ อย่าคิดว่าคุณรู้พระคำมากเพียงพอแล้ว

มีคนที่เชื่อว่าพวกเขารู้พระคำเพียงพอแล้ว พวกเขากลายเป็น “เคยชิน” กับพระคำ และคิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่งที่อยู่ในพระคำ คนเหล่านั้นตระหนักคิดถึงพระคำบางข้อในวิญญาณของพวกเขาในเวลาวิกฤต นั่นคือเมื่อพวกเขาพบว่าตัวเองกำลังทำสิ่งต่างๆ ในความกลัวและความกังวล นั่นคือเครื่องพิสูจน์ว่าพระคำไม่ได้อยู่ภายในพวกเขาอย่างแท้จริง โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์…” ไม่ใช่อย่างประปราย

อยู่กับความรู้ ยิ่งคุณศึกษาพระคำมากเท่าใด คุณจะยิ่งค้นพบว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ใด พระลักษณะและธรรมชาติของพระองค์ และคุณจะยิ่งค้นพบว่าคุณเป็นใครในพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และในขณะที่คุณศึกษาพระคำ พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์ในพระสิริที่เพิ่มพูนมากขึ้น ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว…” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ศึกษาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ศึกษาเพื่อที่จะให้ทันสมัย เพราะว่าความสำเร็จเป็นของผู้ที่ศึกษา

พระคำกล่าวว่าผ่านทางความรู้ ผู้ชอบธรรมจะได้รับการปลดปล่อย (ไม่ใช่จากปัญหา) แต่เข้าสู่มรดกของพวกเขา (สุภาษิต 11:9) พระคริสต์ได้นำอิสรภาพจากความพ่ายแพ้และจากความบาปมาให้เรา พระองค์ได้ให้ความสามารถแก่เราในการตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์ประทานอิสรภาพแก่เรา “.และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32)

เมื่อคุณได้รู้จักพระคำของพระเจ้า คุณจะมีอิสระในพื้นที่ของความจริงที่คุณรู้ ดังนั้นจงเติมไฟในความกระหายของคุณสำหรับพระคำของพระเจ้า ภาวนาพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน และคุณจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ออกผลตามฤดูกาล และจำเริญขึ้นอย่างมากในทุกสิ่งที่คุณทำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เป็นสิ่งที่สร้างชีวิตของข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์เข้าสู่พระสิริที่สูงขึ้น ความก้าวหน้า ชัยชนะ และความสำเร็จ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำ สติปัญญาของพระองค์ไหลผ่านข้าพระองค์ และพระคุณของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เกิดผลในทุกสิ่ง และกระทำสิ่งต่างๆ อย่างยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 3:14-15; สุภาษิต 1:5


Comments are closed