จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2016

อย่าขาดความร้อนรน
Don’t Lag In Zeal

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 12:11)

    ในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้กำชับคริสตจักรให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการคงอยู่ในการรับใช้พระเจ้า ท่านกล่าวว่า “อย่าอ่อนระอา” นั่นหมายความว่าคุณไม่ควรขาดความร้อนรน แต่กระตือรือร้นในพระวิญญาณในการรับใช้พระเจ้า คำว่า “กระตือรือร้น” ที่ใช้ในข้อพระคำตอนนี้แปลมาจากภาษากรีกคือคำว่า “zeo” ซึ่งมีความหมายว่าของเหลวที่เดือดด้วยความร้อน และส่องสว่างด้วยความร้อนสำหรับของแข็ง นั่นหมายความว่ามีการเดือดในวิญญาณของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า และการส่องสว่างออกไปภายนอก นั่นหมายความว่าคุณลุกเป็นไฟเพื่อพระเจ้า

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้คุณร้อนรนในคริสตจักร พระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณอุ่นๆ หรืออยู่เฉยๆ บางคนเป็นแบบนั้น พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรือที่นั่น และพระเจ้าไม่ชอบในสิ่งนั้น พระคำของพระองค์แสดงให้เราเห็นถึงความไม่เห็นด้วยของพระองค์ต่อความเฉยชาฝ่ายวิญญาณ ในวิวรณ์ 3:15-16 พระองค์ตรัสกับคริสตจักรในเมืองเลาดีเซียว่า “เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา”

จงร้อนรนในสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้า อย่าเพียงพอกับการไปโบสถ์เพียงแค่ครั้งเดียวในแต่ละอาทิตย์ มีส่วนร่วมในคริสตจักรของคุณ กระตือรือร้นในการนำวิญญาณและกิจกรรมประกาศอื่นๆ ในคริสตจักรของคุณ กระตือรือร้นในการดีต่างๆ (ทิตัส 2:14) รับเอาความรับผิดชอบในบ้านของพระเจ้า ทำบางสิ่ง อย่ารอจนกระทั่งศิษยาภิบาลมอบหมายหน้าที่บางอย่างแก่คุณ

ศิษยาภิบาลอาจมอบหมายหน้าที่บางอย่างให้กับคุณ แต่ไม่มีงานมากพอภายในอาคารที่จะมอบหมายให้ทุกคน อย่างไรก็ดี มีงานภายนอกในการนำวิญญาณ หนุนใจและนำพวกเขามายังคริสตจักร นั่นเป็นงานหนัก และเป็นโอกาสแห่งพระพรสำหรับคุณที่จะออกไปเป็นทูตของพระคริสต์และของคริสตจักร

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะทำงานในฐานะผู้นำวิญญาณ จงร้อนรนในการสัมผัสชีวิตของผู้อื่นด้วยข่าวประเสริฐ และพาพวกเขาไปยังคริสตจักรของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามั่นคง ไม่หวั่นไหว และอยู่ในการงานของพระเจ้าเสมอ โดยรู้ว่าการงานของข้าพเจ้าไม่เคยสูญเปล่าในพระเจ้า ภาระใจของข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้า และสิ่งฝ่ายวิญญาณนั้นถูกเติมไฟอยู่เสมอโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเป็นทูตของพระคริสต์และของคริสตจักร กระตือรือร้นที่จะนำคนมากมายสู่ความชอบธรรม ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 2:17; 2 พงศ์กษัตริย์ 10:16; 1 โครินธ์ 15:58


Comments are closed