พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013

อย่าขอเพื่อการฟื้นฟู
Don’t Ask For Revival

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 12:11)

กษัตริย์ดาวิดขอไว้ในสดุดี 85:6 “พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายฟื้นอีกหรือ เพื่อประชากรของพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์” คริสเตียนหลายคนทุกวันนี้อธิษฐานแบบนี้โดยไม่รู้ตัว ขอพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟู คนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ไม่ต้องการการฟื้นฟู ตลอดทั้งหมดในจดหมายฝาก ไม่มีอัครทูตคนใดที่ขอพระเจ้าสำหรับการฟื้นฟู นั่นเป็นเพราะว่าเรามีบางอย่างที่คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มี เราสามารถเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและได้รับการฟื้นฟูจากภายใน
เราสามารถรักษารัศมีของพระวิญญาณได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ในทุกวัน โดยอธิษฐานอย่างขมักเขม้นในภาษาแปลกๆ นี่เป็นบางสิ่งที่คุณจะต้องตั้งใจจริงในปีนี้ เต็มล้นด้วยไฟเพื่อพระเจ้า ท่วมท้นด้วยพระวิญญาณทุกวัน! พระเยซูทรงตรัสไว้ในกิจการ 1:8 “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” ฤทธิ์เดชที่พระเยซูกล่าวถึงในตอนนี้คือฤทธิ์เดชจากภายใน ฤทธิ์เดชที่สร้างขึ้นหรือฟื้นฟูด้วยตัวเอง
เมื่อคุณอธิษฐานด้วยภาษาแปลก ๆ พระสิริเดียวกันที่อัครทูตมีประสบการณ์ที่ห้องชั้นบนในวันเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2:2-4) สามารถมาสวมทับคุณได้ และคุณสามารถรักษารัศมีนั้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันได้ เมื่อคุณรู้สึกอ่อนแอจากภายใน พูดภาษาแปลกๆ และฟื้นฟูตัวเอง ยูดา 1:20 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นที่รัก จงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของท่าน โดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” คำตอบที่คุณต้องการนั้นอยู่ภายในคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดิน…” (2 โครินธ์ 4:7)
เมื่อคุณมีทางเลือกและการตัดสินใจอันยากลำบากที่ต้องตัดสินใจ ใช้เวลาในการอธิษฐานด้วยภาษาแปลก ๆ ก่อน! เมื่อดูเหมือนว่าคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร หรือจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างไร ใช้เวลาอธิษฐานอย่างขมักเขม้นในพระวิญญาณ! คุณจะถูกปลุกเร้าและทำให้การไหลล้นของพระวิญญาณเข้ามา เพื่อรับทิศทางว่าควรจะทำอะไร และทำอย่างไร

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนั้นทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมากในวันนี้ และข้าพระองค์ได้รับกำลังจากภายในเพื่อทำการดี ข้าพระองค์เกิดผลในงานรับใช้ข่าวประเสริฐ ได้รับกำลังและเต็มล้นด้วยไฟเพื่อพระเจ้า ในขณะที่หัวใจของข้าพระองค์เต้นด้วยความปรารถนาที่จะตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18-20


Comments are closed