อังคาร ที่ 27 กันยายน 2016

อย่าขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้า

Don’t Ask God For Things

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

    วัตถุประสงค์ของการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เพื่อให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเรา แท้จริงแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่าพระบิดาในสวรรรค์ของคุณไม่ทรงต้องการให้คุณขอสิ่งต่างๆ จากพระองค์! บางคนที่ได้ยินสิ่งนี้แปลกใจและสงสัยว่า “แต่พระเยซูพูดว่า ‘จงขอแล้วจะได้’ ไม่ใช่หรือ” (มัทธิว 7:7; ลูกา 11:9)

ใช่ พระองค์ตรัสเช่นนั้น แต่นั่นเป็นการตรัสก่อนชนชาติใหม่จะมา “จงขอแล้วจะได้” นั่นคือคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับความเชื่อและความมั่นใจในพระเจ้าก่อนการสิ้นพระชนม์ การฝัง การเป็นขึ้นมา และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปหาพระบิดาของพระองค์ เพื่อรับเอาทุกสิ่งแทนเรา ตอนนี้พระองค์ได้ทรงทำให้เราเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ (โรม 8:17) พระคำกล่าวว่า “…ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม…” (2 เปโตร 1:3)

โดยการค้นพบความจริงในข้อนี้ อะไรที่คุณอยากจะขอจากพระเจ้าอีก? เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นว่าคุณได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการ ในสวรรค์สถานโดยพระเยซูคริสต์ ดังนั้น หยุดที่จะขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้าในคำอธิษฐาน ใช้ฤทธิ์เดชและประกาศของการอธิษฐานเพื่อวัตถุประสงค์ที่สูงกว่า เช่นกันสามัคคีธรรมกับพระบิดา คุณเป็นเจ้าของโลกนี้ ทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21) เพราะว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม

พระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วก่อนที่คุณจะรู้เสียอีก พระองค์ทรงเตรียมสิ่งเหล่านั้นพร้อมสำหรับคุณ พระองค์ได้อวยพรคุณด้วยทุกสิ่งแล้ว ไม่มีอะไรในวันนี้ที่คุณต้องการจะมีซึ่งคุณยังไม่มี “ใช่ อาจารย์คริส ฉันรู้ว่าพระคำกล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของฉัน แต่เหตุผลที่ฉันยังไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่มีความเชื่อ”

ไม่ใช่ คุณมีความเชื่อถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณเพียงแต่ต้องทำตามพระคำ พระคำกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) ขนาดความเชื่อเดียวกันนั้นได้ประทานให้กับเราทุกคนเมื่อเรารับเอาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ยิ่งไปกว่านั้น ขนาดความเชื่อที่คุณได้รับตอนที่คุณบังเกิดใหม่นั้นยังเพียงพอที่จะเคลื่อนภูเขาไปได้ (มัทธิว 17:20) ใช้ในสิ่งที่คุณมี ฝึกฝนความเชื่อของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับข้าพระองค์ในการมีชีวิตแห่งชัยชนะเพื่อพระสิริของพระองค์ และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะกลัวหรือทุกยากลำบากเพื่อสิ่งใดเลย เพราะว่าพระองค์ทรงนำข้าพระองค์เข้าไปสู่ที่แห่งการพักผ่อนและความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ที่ซึ่งทุกความต้องการของข้าพระองค์ได้รับการตอบ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:19; มัทธิว 6:7-8


Comments are closed