พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2017
อย่าขอร้องด้วยพระนามของพระองค์
Don’t Beg With His Name
“เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า” (2 โครินธ์ 5:20)

     พระคำของพระเจ้าอธิบายว่าเราเป็น “ทูตของพระคริสต์” นั่นหมายความว่าเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ เราได้รับฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจในการใช้พระนามของพระคริสต์ เราทำสิ่งต่างๆ ในพระนามของพระองค์ เมื่อเรายืนยันสิ่งใดก็ตามหรือประกาศสิ่งใดในนามของพระเยซู ก็เหมือนว่าพระเยซูเองเป็นผู้ที่กล่าวสิ่งเหล่านั้น เราเป็นตัวแทนพูดแทนพระองค์ เมื่อเราใช้พระนามของพระเยซู

บางคนในวิธีในการขอร้องด้วยพระนามนั้น และนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุณจะขอร้องโดยใช้พระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างไร? พระนามของพระเยซูเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล เพราะว่าเป็นพระนามของผู้ที่มีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชทั้งหมด และพระองค์ได้ประทานพระนามของพระองค์ให้คุณเพื่อใช้ในชีวิต

อ่านสิ่งที่เปาโลได้เขียนไว้ในฟีลิปปี 2:9-10 เมื่อเขาได้กล่าวถึงพระนามนั้นว่า “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์” อย่าขอร้องด้วยพระนามหรือในพระนามนั้น แต่ให้ประกาศออกไป ด้วยพระนามของพระองค์นั้นไม่มีการต่อรอง!

จำสิ่งที่เปโตรได้ทำด้วยพระนามนั้นในกิจการ 3 เขาใช้พระนามนั้นในการรักษาคนที่เป็นง่อยและเป็นอัมพาต เข้าจ้องไปในตาของคนที่เป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดและกล่าวว่า “…เงินและทองเราไม่มี แต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่าน คือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” (กิจการ 3:6) นั่นไม่ใช่การอธิษฐาน เปโตรไม่ได้ขอร้องให้พระเจ้ารักษาชายคนนั้น สิ่งที่เขาทำคือการใช้พระนามของพระเยซูเป็นเครื่องมือ

เมื่อคุณสั่งไปบนพื้นฐานของพระนามพระเยซู พระองค์จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น (ยอห์น 14:14) ใช้พระนามของพระองค์ในการทำให้ผีร้ายและสมุนของมันอยู่ใต้เท้าของคุณ ใช้พระนามนั้นในการทำให้คุณอยู่ในชีวิตแห่งชัยชนะ ประสบความสำเร็จ มีสุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง และความยินดี ใช้พระนามนั้นทำให้ชีวิตของคุณสง่างาม!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์มีสิทธิในการใช้พระนามของพระเยซูในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ข้าพระองค์ใช้โอกาสนี้ในการทำให้มารร้ายและสมุนของมัน ความบาป ความเจ็บป่วย และความตายอยู่ในที่ของมัน คือความพ่ายแพ้! สถานการณ์ในชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการทำให้เกิดผลดีเพื่อข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:13; ฟีลิปปี 2:9; เอเฟซัส 5:30


Comments are closed