วันเสาร์ที่ 11 มกราคม     2020                                                                                 

อยู่ในธุรกิจของพระองค์
Be About His Business

“…เมื่อพวกเขากำลังเขม้นมองดูฟ้า ในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไป มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆ พวกเขา สองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ย ทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น(กิจการ 1:10-11)

การเสด็จกลับมาขององค์เจ้านายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนและใกล้กว่าที่เคยเป็น ด้วยเหตุนี้เราจะต้องอยู่ในธุรกิจของพระองค์ จงยุ่งอยู่กับการแสวงหาการขยายแผ่นดินของพระองค์ จงแสวงหาการปกครองและการครอบครองของแผ่นดินของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้และในหัวใจมนุษย์เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ต้องการพบว่าเรายุ่งในการทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำ ในยอห์น 14:15 พระองค์พูดว่า ถ้า​พวก​ท่าน​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​เรา

พระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้แก่เราและบัญชาให้เรานำข่าวประเสริฐไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ดังนั้นจงขยายวิสัยทัศน์ของคุณและเพิ่มพูนความปรารถนาของคุณในการทำให้ข่าวประเสริฐเป็นที่รู้จักด้วยการเตรียมผู้อื่นให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์เจ้านาย บางคนถามว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเร็วขนาดไหน อาจเป็นไม่กี่วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี เพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวและรักษาตัวเองให้สะอาดก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาหรือ? เวลาไม่ควรเป็นสิ่งที่สำคัญตราบใดที่คุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ เดินในความสว่างแห่งพระคำของพระองค์และความรอดของคุณ นั่นคือคุณมั่นใจในการเสด็จกลับมาของพระองค์

จะเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีขนาดไหนเมื่อองค์เจ้านายปรากฏตัว! พระคัมภีร์กล่าวว่า ใน​ชั่ว​ขณะ​เดียว ใน​พริบ​ตา​เดียว เมื่อ​เป่า​แตร​ครั้ง​สุด​ท้าย เพราะ​ว่า​จะ​มี​การ​เป่า​แตร และ​พวก​ที่​ตาย​แล้ว​จะ​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​โดย​ปราศ​จาก​ความ​เสื่อม​สลาย แล้ว​เรา​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใหม่ (1 โครินธ์ 15:52) จะมีคนที่กำลังมองหาเราและบอกว่ามันไม่จริง บางคนจะคร่ำครวญด้วยการครวญครางว่าพวกเขาพลาดจากการถูกรับไป แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! เราทุกคนยังมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่จำเป็นและทำตนเองให้พร้อมสำหรับวันแห่งพระสิรินั้น จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดหัวใจต่อไปในขณะที่ประกาศนำดวงวิญญาณและเดินในความรัก ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม พระองค์ช่างเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระสิริจริงๆ! และช่างเป็นความชื่นชมยินดีอย่างมากในการคาดหวังการเสด็จกลับมาที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระคริสต์! พลังงานและความปรารถนาทั้งหมดของข้าพระองค์มุ่งเน้นไปที่การทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และหันคนอธรรมออกจากความมืดไปสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานไปสู่พระเจ้าด้วยการทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชีวิตนิรันดร์ครอบครองอยู่ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 12:38; 2 ทิโมธี 4:8; มัทธิว 28:19-20


Comments are closed