วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน

อยู่ในการทรงสถิตตลอดไป
FOREVER IN HIS PRESENCE

“ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?” (1 โครินธ์ 3:16)

     บ่อยครั้งมีคริสเตียนที่เมื่อมาที่คริสตจักรจะพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้เข้ามาในการทรงสถิตของพระองค์ในวันนี้” และเมื่อพวกเขาออกไปพวกเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้า บางคนถึงกับอธิษฐานให้การทรงสถิตของพระเจ้าลงมาหรือติดตามพวกเขาไปทุกที่ แต่ในฐานะลูกของพระเจ้าคุณไม่ได้ “เข้ามา” หรือออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้า แต่คุณอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ตลอดไป

เมื่อคุณเข้ามาในสถานที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม คุณก็เข้ามาในและพร้อมกับการทรงสถิตของพระเจ้า คุณไปพร้อมกับการทรงสถิตของพระองค์ คุณเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ผู้ทรงสถิตอยู่ในคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อคุณบังเกิดใหม่พระคริสต์ทรงสร้างที่พำนักของพระองค์ในหัวใจของคุณ ตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ในคุณ และคุณอยู่ในพระองค์ พระองค์ไม่ได้เข้ามาในคุณเพื่อที่จะออกไปอีกหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง พระองค์ทรงอยู่ในคุณตลอดไป

อ่านคำพูดของพระเยซูในมัทธิว 28:20 พระองค์กล่าวว่า “…และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค อาเมน” นี่คือก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสร้างที่พำนักของพระองค์ในหัวใจของเรา พระองค์พูดเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์น 14:17 ว่า “…พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน” นี่เป็นการสถิตภายในตลอดไป พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในคุณ และพระองค์เป็นผู้ถ่ายทอดการทรงสถิตและพระพรของพระเจ้าและทุกสิ่งที่ได้ถูกมอบให้แก่เราในพระเยซูคริสต์

จงตระหนักรู้ว่าคุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ และคุณดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ทุกวัน นี่คือความหมายของการอยู่ในพระคริสต์ นั่นคือคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมของพระเจ้า ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมของพระสิริของพระเจ้าและแก่นแท้ของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในตัวฉัน ช่างเป็นความเป็นหนึ่งและสถานที่ที่ยอดเยี่ยม! พระองค์ทรงประทานพระคุณให้แก่ชีวิตของฉันด้วยพระสิริของพระองค์ ด้วยการทรงสถิตของพระองค์และด้วยตัวพระองค์เอง! ในพระคริสต์ฉันดำเนินชีวิตและเคลื่อนไหวและมีชีวิตอยู่ ช่างเป็นพระพรที่ไม่เพียงแต่เป็นภาชนะสำหรับบรรจุพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องลำเลียงและเครื่องแจกจ่ายการทรงสถิตของพระองค์ด้วย ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:14; ฮีบรู 3:6


Comments are closed