พุธ ที่ 8 เมษายน 2015

…อยู่ในการควบคุมและการจัดการ!
…In Control And In Charge!

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

    ข้อพระคัมภีร์ที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคำตอนต้นนี้กล่าวถึงคนของพระเจ้าที่ดำเนินอยู่บนยอดภูเขา จากโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด และชัยชนะตลอดไป เพราะว่าพวกเขารับเอาพระคุณของพระเจ้า อาจารย์เปาโลกล่าวว่าคนเช่นนั้น “เป็นกษัตริย์” (ครอบครอง) ในชีวิต พวกเขาอยู่ในการควบคุมและการจัดการ! พวกเขาใช้การปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ และสามารถทำให้พลังของธรรมชาติอยู่ในการควบคุมได้! พวกเขาดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไป เป็นชีวิตที่สูงกว่า

นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลหมายความถึงเมื่อเขาบอกกับทิโมธีว่า “…จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” นั่นหมายความว่า “ฉวยโอกาศในพระคุณ” รับพระคุณและครอบครอง! รับไว้มากที่สุดที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับชีวิตแห่งการครอบครอง ปกครองและจัดการโดยพระคุณ คุณจะไม่ครอบครองในสวรรค์ เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะให้ครอบครองในสวรรค์ คุณจะต้องครอบครองในฐานะกษัตริย์ในโลกนี้ คุณจะต้องดำเนินด้วยสิทธิอำนาจในโลกนี้

พระเจ้าได้ทำให้คุณมีอำนาจเหนือซาตาน สมุนของมัน ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติในร่างกาย คุณถูกเชิญให้นั่งร่วมกันกับพระคริสต์ สูงยิ่งเหนือสิทธิอำนาจในสถานฟ้าอากาศ เทพผู้ครอง ศักดิเทพ และเทพอาณาจักร และทุกนามที่ถูกกล่าวถึง ไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกหน้าที่จะมาถึงด้วย (เอเฟซัส 1:21) ดังนั้นจงปกครองเหนือสถานการณ์ ปกครองเหนือความกลัว ความตาย นรก ความยากจน และความตาย!

สำแดงพระสิริของพระเจ้าในทุกหนแห่ง นั่นคือการทรงเรียกของคุณ นั่นคือชีวิตของคุณ นั่นคือมรดกของคุณ! คุณคือเชื้อสายของอับราฮัม นั่นหมายความว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังล่มสลาย ถดถอย และลอยตัว พระคุณของพระเจ้าทำให้คุณนำหน้า คุณจะไม่มีทางเสียเปรียบได้ คุณมีความได้เปรียบแห่งพระคุณที่จะยกคุณขึ้นให้อยู่ในการจัดการและการควบคุม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของพระเจ้า และถูกตั้งอยู่โดยพระคุณเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะ! ข้าพเจ้าครอบครองในชีวิตในฐานะกษัตริย์ ปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ทำให้พลังของธรรมชาติอยู่ภายใต้การควบคุม และดำเนินไปในชัยชนะ! ข้าพเจ้าสำแดงพระสิริและความชอบธรรมของพระเจ้าในวันนี้ นี่คือการทรงเรียกของข้าพเจ้า และมรดกของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:1; วิวรณ์ 5:10


Comments are closed