จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2018
อยู่ข้างบนสูงสุด
Stay On Top
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

   พระเจ้าต้องการให้คุณมีและชื่นชมกับชีวิต ทุกวันควรจะเป็นวันที่ตื่นเต้นและมีความสุขสำหรับคุณ เป็นวันแห่งความยินดี อย่ายอมให้สิ่งนี้กับอะไรอย่างอื่น อย่าให้วันของคุณกับความโศกเศร้า ความเสียใจ หรือมารร้าย เป็นการตัดสินใจที่คุณต้องตัดสินใจ

2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” สังเกตหรือไม่ว่าพระคำได้กล่าวว่า “…เสมอมา…ทุกแห่ง”? นั่นคือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณอยู่ข้างบนสูงสุดทุกวัน มีชัยชนะและครอบครองในชีวิตทุกวัน เบ่งบานในพระพร

คนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเราไม่สามารถมีความยินดีได้ตลอดเวลา หรือว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยขึ้นและลง ไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆ และคุณภาพของชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้กับเรา พระคำกล่าวว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความดีของพระเจ้า (สดุดี 33:5) ฮาเลลูยา! ไม่สำคัญว่าอะไรเกิดขึ้นในวันของคุณ ถ้าคลื่นลมแรง ให้อยู่บนยอด! ถ้าคลื่นสูงขึ้นอีก ให้ขึ้นไปเหนือคลื่นเหล่านั้น!

คุณไม่ได้เป็นเหยื่อในชีวิตนี้ แต่เป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” ไม่มีอะไรที่สามารถทำให้คุณตกต่ำได้ ยากอบ 1:2 กล่าวว่าให้นับทุกสิ่งว่าเป็นความยินดี เมื่อคุณต้องเผชิญกับการทดลองต่างๆ ทำไม? ก็เพราะว่าในพระคริสต์นั้น คุณได้รับการทำให้เป็นผู้ชนะ! คุณนั่งอยู่กับพระองค์ในสถานที่แห่งการครอบครอง ด้วยฤทธิ์เดชที่จะควบคุมสถานการณ์ของชีวิตเพื่อประโยชน์ของคุณ

ดังนั้น ดำเนินชีวิตทุกวันโดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ พึ่งพาผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้สถิตภายในคุณ และปฏิเสธที่จะหวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ ดำเนินชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่อยู่นิรันดร์และไม่เสื่อมสลาย ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอ! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิต โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อยู่ในการควบคุมและการจัดการเสมอ มีชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:22; 2 โครินธ์ 3:5


Comments are closed