จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2014

อนาคตของคุณเป็นอดีตสำหรับพระเจ้า
Your Future Is History With God

“ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติ ต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมา และทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มี ให้มีขึ้น” (โรม 4:17)

    อับราฮัมถูกเรียกว่าบิดาแห่งความเชื่อเพราะว่าความเชื่อที่ไม่ธรรมดาซึ่งเขาได้สำแดงให้เห็น เมื่อเขาอายุได้เจ็ดสิบห้าปี พระเจ้าได้ปรากฏแก่เขาและตรัสว่า “เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติ” ถึงแม้ว่าอับราฮัมจะยังไม่มีลูกในเวลานั้น และมีเชื่อว่า “อับราม” ซึ่งมีความหมายว่า “บิดาผู้เป็นที่ยกย่อง” พระเจ้าทรงเห็นแล้วว่าชายคนนี้เป็นบิดาของบรรดาประชาชาติ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้แก่คนตาย และเรียกสิ่งที่ยังไม่มีเหมือนดั่งว่ามีอยู่แล้ว สำหรับพระเจ้านั้นอนาคตของอับราฮัมเป็นอดีตแล้ว

พระคำของพระเจ้าต่ออับราฮัมว่าเขาจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาตินั้นได้สถาปนาอนาคตของอับราฮัม พระเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากกว่านั้นในการเปลี่ยนสถานะของอับราฮัมจากเดิมที่ไม่มีลูก อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับอับราฮัมที่จะยึดพระคำของพระเจ้าและดำเนินตามนั้น

วันหนึ่ง พระเจ้าได้นำเขาออกไปในเวลากลางคืนและบอกเขาให้มองขึ้นไปบนฟ้าและนับดวงดาว (ปฐมกาล 15:5) อับราฮัมพยายามแต่ไม่สามารถนับดาวเหล่านั้นได้ทั้งหมด เพราะว่ามีมากจนไม่สามารถนับได้ แล้วพระเจ้าตรัสกับเขาว่า “พงศ์พันธุ์ของเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้น” ณ จุดนั้น อับราฮัมเชื่อ และความเชื่อของเขาถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมของเขา (โรม 4:3)

ในฐานะคริสเตียน เราเป็นเชื้อสายของอับราฮัม และนั่นไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของชีวิต พระเจ้าได้ทรงสถาปนาอนาคตอันยิ่งใหญ่ไว้สำหรับคุณ พระองค์ตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11) อนาคตของคุณคืออดีตสำหรับพระองค์ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะกลัวหรือกังวลในสิ่งใด โดยตัวคุณเอง คุณไม่สามารถรู้หนทางของชีวิตที่จะนำความสำเร็จ ความยินดี ชัยชนะ และความรุ่งเรืองมาได้ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบ และพระองค์จะนำคุณไปในทางแห่งความยิ่งใหญ่ ชื่นใจเถิด เพราะอนาคตของคุณนั้นสดใส

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบุคคลที่ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์ ข้าพระองค์คือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและโลกนี้เป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะกังวลหรือกลัวสิ่งใดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของข้าพระองค์แล้ว พระองค์ได้ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เรียบง่ายและอนาคตของข้าพระองค์สดใส ข้าพระองค์จึงสรรเสริญพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:6; อิสยาห์ 42:16


Comments are closed