อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2013

อธิษฐานในพระองค์
Praying In Him

“…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

คริสเตียนหลายคนอธิษฐานผิดวิธี เป็นวิธีทำลายความเชื่อของพวกเขาโดยไม่รู้ตัว ข้อความในคำอธิษฐานของบางคนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดที่ทำให้คำอธิษฐานของพวกเขาไม่เกิดผล
ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาอธิษฐานว่า “พระบิดา เราเข้ามาต่อพระพักตร์พระองค์…” หรือ “เรามาหาพระองค์ ในนามของพระเยซู…” พวกเราคริสเตียนไม่ “มา” หาพระเจ้าในคำอธิษฐาน เราอธิษฐานในพระองค์และในการสถิตอยู่ของพระองค์
เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่ใจของคุณ เพื่อบังเกิดใหม่ คุณได้เกิดเข้าสู่การสถิตอยู่ของพระเจ้า นั่นคือเมื่อคุณ “มาหา” พระบิดา คุณไม่จำเป็นต้อง “มาหา” เข้าสู่การสถิตอยู่ของพระองค์หรือมาหาพระองค์ในคำอธิษฐาน เพราะว่าคุณได้ “มาหา” พระองค์แล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ และเมื่อคุณมา คุณก็มาเพื่อที่จะอยู่! ดังนั้น คุณอยู่กับพระบิดา คุณดำเนินชีวิตและอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์ เราอยู่ในพระองค์ จำถ้อยคำของพระเยซูที่กล่าวว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)
สังเกตในสิ่งที่พระเยซูกำลังสื่อสาร พระองค์กล่าวอย่างตรงไปตรงมา พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “ไม่มีใครมาเยี่ยมพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” แต่พระองค์ตรัสว่า “…ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” ดังนั้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้ถูกบัพติสมาเข้าสู่พระกายของพระองค์ “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน” (1 โครินธ์ 12:13) พระคริสต์คือพระกายนั้น และยังเป็นที่ของเราต่อหน้าพระเจ้า ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ที่เราจะอยู่และดำเนินชีวิตในเวลานี้
นี่คือความจริง คุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้อง “มาหา” พระองค์ หรือ “ไปจาก” พระองค์! คุณดำเนินชีวิตในการสถิตอยู่ของพระองค์และพกพาการสถิตอยู่นั้นไปกับคุณในทุกที่ที่คุณไป การตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ในคุณ และกับคุณ ควรจะเป็นความจริงในทุกๆวันของคุณ เพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณดำเนินชีวิตในตำแหน่งที่ได้เปรียบ
คุณอยู่ในพระองค์ คุณคือพลับพลาที่มีชีวิตของพระองค์ ในพระองค์คุณมีชีวิต และเคลื่อนไหว และดำเนินชีวิต สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจ!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยินดีในความรอด และโอกาสของการดำเนินชีวิตอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์ นั่งร่วมกับพระคริสต์ ในสถานที่แห่งสิทธิอำนาจและการครอบครอง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:5-6; กิจการ 17:28


Comments are closed