พุธ ที่ 31 มกราคม 2018
อธิษฐานในพระนามของพระองค์
Praying In His Name

“ดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์ แต่เราจะมาหาท่านอีก และใจของท่านจะชื่นชมยินดี และจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน” (ยอห์น 16:22-23)

   พระเยซูไม่เคยตรัสว่าเราควรที่จะร้องเรียกหาธรรมมิกชนที่ได้ไปสวรรค์แล้วให้อธิษฐานเผื่อเรา เหมือนอย่างที่คริสเตียนบางคนทำอยู่ในทุกวันนี้ เมื่อพระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์ (พระเยซู) จะไม่ต้องอธิษฐานเผื่อคุณ เพราะว่าพระบิดาทรงรักคุณ ดังนั้นความคิดที่ว่าพระเยซูทรงอยู่ข้างพระบิดา อ้อนวอนพระองค์แทนเราเหมือนที่คริสเตียนบางคนเข้าใจผิดนั้นไม่ได้เป็นไปตามพระคำ อ่านสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส “ในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่าน เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน…” (ยอห์น 16:26-27)

เมื่ออ่านในข้อพระคำตอนต้น พระองค์ทรงสอนเราว่าควรจะอธิษฐานอย่างไร ซึ่งก็คือในพระนามของพระองค์ และไม่ใช่ผ่านทางพระนามของพระองค์ มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่าง ในการอธิษฐานผ่านทางพระนามของพระองค์ คือการให้พระองค์เป็นตัวกลาง ในการอธิษฐานในพระนามของพระองค์คือการใช้สิทธิอำนาจของการเป็นตัวแทนที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ครั้งต่อไปที่คุณได้ยินบางคนอธิษฐานและลงท้ายว่า “ผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” บอกให้คนนั้นรู้ว่าเขายังไม่ได้อธิษฐาน เพราะว่าคำอธิษฐานนั้นจะไม่ได้รับคำตอบ

คุณอาจกล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานแบบนั้นและได้รับคำตอบ” นั่นเป็นเพราะว่าคุณยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ และพระเจ้าทรงรอให้คุณเติบโตขึ้น พระคำกล่าวว่า “ในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้ พระเจ้าไม่ทรงถือโทษ แต่บัดนี้ พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่” (กิจการ 17:30) ถ้าคุณไม่คิดว่าสิ่งนี้มีความหมายมากเท่าไร ลองพยายามที่จะขับผีโดยกล่าวว่า “โดยทางพระเยซูคริสต์ เราของสั่งเจ้าให้ออกมา” มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้

พระเยซูได้ตรัสไว้ในมาระโก 16:17 “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “ผ่านทางนามของเรา…” ในการอธิษฐานในพระนามของพระองค์คือการรับเอาสิทธิอำนาจของพระองค์ พระสิริและพระลักษณะของพระองค์ เมื่อคุณขอพระบิดาในเรื่องใดหรือสั่งในพระนามของพระเยซู ก็เหมือนกับการที่พระเยซูเองกำลังของ เราดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิ์ที่ถูกต้องในการอธิษฐานในนามของพระเยซูและได้รับคำตอบ แม้ในเวลานี้ ข้าพระองค์ประกาศว่าวันของข้าพระองค์ได้รับการอวยพรและเกิดผล ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:5-11


Comments are closed