อธิษฐานเผื่อผู้อื่น

พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2017
อธิษฐานเผื่อผู้อื่น
Praying For Others
“แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีก ก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศ คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า”(2 โครินธ์ 4:3-4)

     ผลกระทบของการปรนนิบัติในการเป็นปุโรหิตของเราในฐานะคริสเตียนคือการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น อธิษฐานแทนพวกเขาต่อสู้กับพลังของความมืด เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเราที่จะทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ท่ามกลางเราที่อาจจะยังอ่อนแอ ไม่รู้เท่าที่ควร และไม่สามารถยืนอยู่ด้วยตัวของพวกเขาเองได้เป็นสิ่งสำคัญที่จะระลึกไว้เสมอว่า เมื่อเราอธิษฐานวิงวอน พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่รั้งไว้และไม่ตอบเรา พระองค์ไม่ใช่ผู้ที่ทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นเราไม่ควรอธิษฐานเหมือนกับว่าพระองค์คือผู้ที่เรากำลังพยายามขอร้องให้ทำ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังอธิษฐานเผื่อใครบางคนที่ป่วยอยู่ ไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้เขาป่วย ดังนั้นคงจะเป็นสิ่งผิดที่จะอ้อนวอนของพระเจ้าที่จะรักษาเขา ตรงกันข้าม คุณจะต้องยืนอยู่บนสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ต่อสู้กับความเจ็บป่วย คุณจะต้องสม่ำเสมอในการอธิษฐาน เพิ่มแรงกดดันต่อศัตรู เป็นตัวแทนของคนที่กำลังป่วยอยู่ เพื่อช่วยเขาให้ได้รับการรักษา

คุณอาจอธิษฐานมาเป็นเวลานานแล้วสำหรับความรอดของบางคน และอาจดูเหมือนไม่มีคำตอบที่ดี เหตุผลอาจเป็นเพราะว่าคุณอธิษฐานเหมือนกับว่าพระเจ้าคือผู้ที่รั้งคนนั้นไว้จากการได้รับความรอด ที่ผ่านมาคุณอาจร้องขอให้พระเจ้าทรง “ช่วย” เขา ไม่ใช่! พระคำของพระเจ้าที่นำพาความรอดมามีพร้อมสำหรับมนุษย์ทุกคนแล้ว (ทิตัส 2:11) ในพระคริสต์ ความรอดนั้นได้ประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเยซูมาเพื่อทำให้สำเร็จ

ดังนั้น ในการอธิษฐานเผื่อผู้ที่หลงหาย คุณต้องต่อสู้กับซาตาน! มันคือพระเจ้าของโลกนี้ เป็นผู้ที่ปิดตาใจของมนุษย์เพื่อที่พวกเขาจะไม่เชื่อในข่าวประเสริฐ มันคือเหตุผลที่บางคนจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปฏิเสธข้อความแห่งข่าวประเสริฐ แต่สรรเสริญพระเจ้า! ในฐานะคริสเตียน เรามีสิทธิอำนาจที่จะทำลายการยึดครองของมารในความคิดของผู้คน เพื่อที่แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์จะส่องเข้าไปและนำพาพวกเขามาถึงความรอด

ถ้ามีบางคนที่คุณได้อธิษฐานเผื่อเขาให้ได้รับความรอด นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ! เขียนชื่อของเขาลงบนกระดาษ และประกาศว่า “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าสั่งทำลายอำนาจของมารร้าย และข้าพเจ้าประกาศการปลดปล่อยและความรอดให้กับเขา” คุณจะประหลาดใจว่าการอธิษฐานที่เรียบง่ายแบบนี้ที่จะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ
คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงประทานสิทธิอำนาจแก่ข้าพระองค์เพื่อที่จะทำลายโซ่ตรวนและอิทธิพลของมารร้ายที่มีเหนือชีวิตของผู้คนที่ต้องการได้รับความรอด ข้าพระองค์ประกาศความรอด การปลดปล่อย การรักษา และสุขภาพเหนือคนมากมายที่อยู่ในโลกในวันนี้ คนที่พระองค์ได้กำหนดให้ได้รับสิ่งเหล่านั้น! ข้าพระองค์ประกาศว่าข่าวประเสริฐได้เพิ่มขึ้นและมีชัยชนะอยู่ทั่วโลกนี้ นำการเก็บเกี่ยววิญญาณจิตมากมายมาสู่แผ่นดินของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 2:3-4; ลูกา 9:1