อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2013

อธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้า
Pray For God’s People

“พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้จงอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไป และจะได้รับเกียรติยศเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว และเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อ” (2 เธสะโลนิกา 3:1-2)

ในลูกา 18:1 พระเยซูทรงสอนว่ามนุษย์ควรจะอธิษฐานและไม่อ่อนระอา คุณจะต้องไม่ยอมแพ้ในการอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้า เป็นงานรับใช้ปุโรหิตของคุณในฐานะของผู้เชื่อ ที่จะอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในประเทศของคุณ และทั่วทั้งโลกนี้ เพื่อที่พระคำของพระเจ้าจะมีอิสระ และได้รับการยกชูในพวกเขา อธิษฐานที่คนของพระเจ้าจะรู้จักพระคำของพระองค์ผ่านการสำแดงและเกิดผลในสิ่งฝ่ายวิญญาณ
ในเอเฟซัส 1:17 เปาโลได้อธิษฐานที่พระเจ้าจะประทานแก่คริสเตียนในเมืองเอเฟซัส “จิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์” บางคนบังเกิดใหม่และมีความรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาขาดสายตาและความรู้ของพระเจ้าในสิ่งฝ่ายวิญญาณ พวกเราควรจะอธิษฐานเผื่อคนแบบนี้ที่จะมีแสงของพระคำของพระเจ้า และเดินตามนั้น
และอธิษฐานเผื่องานพันธกิจของผู้รับใช้ และงานรับใช้ในประเทศของคุณและทั่วโลก ที่พระเจ้าจะทรงประทานโอกาสแก่พวกเขาในการประกาศพระกิตติคุณด้วยฤทธิ์เดช โคโลสี 4:3 เปาโลได้กำชับผู้เชื่อที่จะอธิษฐานในแสงสว่างนี้เผื่องานพันธกิจของเขา “และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทะนั้น ให้เรากล่าวความลึกลับของพระคริสต์ ที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ก็เพราะเหตุนี้” ข้อพระคำนี้เน้นย้ำสองสิ่งด้วยกัน นั่นคือพระวาทะและโอกาส คุณอาจมีพระคำแต่ไม่มีโอกาสที่จะประกาศพระกิตติคุณนั้น และคุณก็อาจจะมีโอกาสแต่ไม่มีพระคำก็ได้เช่นกัน ดังนั้นเราจะต้องอธิษฐานตามที่ได้กำชับไว้โดยพระวิญญาณ
จงอย่าอ่อนระอาในการอธิษฐานเผื่อคริสเตียนทั่วทั้งโลกนี้ มันคือส่วนหนึ่งในงานรับใช้ปุโรหิตของคุณ อธิษฐานว่าคนของพระเจ้าจะยืนอย่างมั่นคงในวิญญาณเดียว ความคิดเดียว ต่อสู้ร่วมกันเพื่อความเชื่อของข่าวประเสริฐทั่วโลกนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในการทรงเรียกของข้าพเจ้าในวันนี้ อธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงประทานคำพูด ความกล้าหาญ และโอกาสแก่คริสเตียนมากมายในโลกนี้ โดยเฉพาะในที่ซึ่งแสงสว่างของข่าวประเสริฐยังมืดอยู่ เพื่อประกาศและสอนพระคำด้วยฤทธิ์เดช ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:18-20; 1 ทิโมธี 2:1-4


Comments are closed