อาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2017
อธิษฐานอยู่เสมอ
Pray Always

“จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ” (เอเฟซัส 6:18)

    ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “จงอธิษฐานทุกเวลา…” นั่นหมายความว่าคุณควรที่จะสื่อสารหรือสามัคคีธรรมกับพระบิดาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับการอธิษฐานคือการทูลขอ นั่นเป็นวัตถุประสงค์ที่ต่ำกว่าของการอธิษฐาน การอธิษฐานคืออการสามัคคีธรรมกับพระบิดา และพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ โดยผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และนั่นคือบางสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกให้ทำอยู่เสมอ ไม่ใช่เป็นครั้งคราว

พระเยซูตรัสว่าควรจะอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ (ลูกา 18:1) ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ” นั่นทำให้คุณทราบทันทีว่าการอธิษฐานไม่ใช่เพียงแต่การทูลขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้า การอธิษฐานคือการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณอธิษฐาน คุณได้เชื่อมต่อกับ “ปัญญาฝ่ายวิญญาณ” ที่คุณจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ คุณไม่ได้อยู่ในความมืดว่าจะก้าวไปทางไหน หรือไปที่ไหน “ข้อมูลที่มีปัญญา” นั้นถูกให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง ที่คุณจะรับรู้ มองเห็น และได้รับการทรงนำด้วยสติปัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอ คุณจะไม่สับสนเลย

ในที่แห่งการอธิษฐาน คุณได้รับการถ่ายทอด การปรนนิบัติ นิมิต และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์! และยังทำให้วิญญาณของคุณได้ยินและตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างถูกต้อง เชื่อมต่อภาระใจและความรู้สึกของคุณกับน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ นี่เป็นส่วนของการทำให้การอธิษฐานเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับเรา ข้าพเจ้าได้ส่งหัวข้อการอธิษฐานสิบห้านาทีสำหรับช่วงเวลาการอธิษฐานในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ผ่านทางการสื่อสารออนไลน์ มีส่วนร่วมอย่างตั้งใจในความพยายามนี้ และมองดูชีวิตของคุณเติบโตขึ้น

พระเจ้าได้ประทานสิทธิอำนาจให้แก่คุณเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกนี้ เป็นหน้าที่ของคุณ ไม่ใช่ของพระองค์ ในการทำให้แน่ใจว่าสถานการณ์ในชีวิตของคุณ ครอบครัวของคุณ และในชีวิตของคนรอบข้างคุณเป็นไปตามน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า คุณสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้โดยผ่านการอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสของการอธิษฐาน ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อผู้ที่เชื่อใหม่ทั่วโลกนี้ที่พวกเขาจะได้รับกำลังขึ้นโดยพระวิญญาณของพระองค์ภายในชีวิตของพวกเขา ข้าพระองค์ประกาศว่าพระคำแห่งความชอบธรรม การรักษา การเจริญรุ่งเรือง การปลดปล่อย และพระพร เกิดผลในพวกเขา สร้างคุณลักษณะและความคิดของพระคริสต์ภายในพวกเขา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 7:7-8; กิจการ 13:1-2; 1 เธสะโลนิกา 5:17


Comments are closed