พุธ ที่ 2 กรกฎาคม 2014

อธิษฐานต่อไป!
Keep Praying!

“พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ” (ลูกา 18:1)

    บางคนเคยกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าฉันจะอธิษฐานเผื่อประเทศของฉันมากเท่าใด ดูเหมือนว่าความชั่วร้าย โดยเฉพาะจากผู้นำทางการเมือง ยิ่งดูเหมือนเพิ่มขึ้น พระเจ้ายังทรงสามารถแทรกแซงได้หรือไม่? ยังมีความจำเป็นที่ฉันจะอธิษฐานต่อไปอีกหรือไม่?

พระคำของพระเจ้ากำชับเราให้อธิษฐานโดยไม่หยุด (1 เธสะโลนิกา 5:17) ในลูกา 18:1-8 พระเยซูทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขมักเขม้นในการอธิษฐาน นี่ก็เพราะว่าในการเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้ผ่านทางคำอธิษฐาน ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จำเป็นในการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ภายในคุณ ได้ถูกใส่ไว้ภายในคุณตอนคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ชีวิตของคุณ (กิจการ 1:8)

ยิ่งกว่านั้น ในยากอบ 5:16 กล่าวว่า “…คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” อธิษฐานเผื่อประเทศของคุณต่อไป พระเจ้าคือพระเจ้าของมนุษย์ทุกคน และไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าที่พระองค์จะสามารถทำได้ (เยเรมีย์ 32:27) พระองค์คือพระเจ้าของความเป็นไปได้ และพระองค์ได้ประทานอำนาจของตัวแทนให้แก่คุณในการใช้พระนามของพระเยซูเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนา ดังนั้นในการอธิษฐานเผื่อประเทศของคุณและเผื่อประเทศของโลกนี้ ให้ความคิดเหล่านี้อยู่ในจิตใจของคุณ

พระเจ้าที่เราอธิษฐานทรงครอบครองและปกครองอยู่เหนือทุกกิจกรรมของมนุษย์ “…เพื่อผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทาน และตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือ” (ดาเนียล 4:17) ลองคิดดูว่าพระองค์ได้ทรงทำอย่างไรกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ซึ่งปกครองอาณาจักรของเขาด้วยอำนาจสูงสุด พระเจ้าได้ปลดเขาออกจากตำแหน่งซึ่งมีเกียรติ และขับไล่เขาออกไปจากท่ามกลางมนุษย์ ให้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้ายังทรงแต่งตั้งเขากลับคืนตำแหน่งหลังจากที่เขากลับใจใหม่อีกด้วย

พระเจ้ามีอำนาจเหนือทุกประเทศและได้ประทานสิทธิอำนาจให้แก่ใครก็ตามที่พระองค์ได้เลือก (โรม 13:1) เมื่อพระองค์บอกคุณให้อธิษฐานเผื่อประเทศของคุณ นั่นก็เพราะว่าพระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจในการสั่งสิ่งต่างๆ และให้สิ่งเหล่านั้นได้รับการสถาปนา (โยบ 22:28) อธิษฐานวิงวอนตราบเท่าที่จำเป็น สำหรับสันติสุข ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และความมั่นคงในประเทศของคุณ อธิษฐานเหมือนว่าขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศของคุณ และความจริงก็คือว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะว่าคุณเป็นเกลือของแผ่นดินโลกนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนข้าพระองค์ให้อธิษฐานเผื่อประเทศของข้าพระองค์อย่างไม่หยุดหย่อน ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชและสติปัญญาของพระเจ้าที่ได้ประทานเหนือผู้นำ และเจ้าหน้าที่ทางการเมืองให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และสำหรับความชอบธรรมที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในแผ่นดินนี้ในใจของมนุษย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 2:1-3; สดุดี 122:6


Comments are closed