พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2018
อธิษฐานตามพระวจนะ
PRAYING THE WORD

และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง (1 ยอห์น 5:14)

     พระวจนะของพระเจ้าคือน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงสำแดงให้เรารู้ ดังนั้นการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์ก็คือ การอธิษฐานตามพระวจนะ นี่เป็นส่วนที่สำคัญมากในการอธิษฐานที่คนจำนวนไม่มากเข้าใจและกระทำนั่นคือ การอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจของพระวจนะของพระเจ้า เมื่อคุณอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยสำแดงและความเข้าใจที่ได้ถูกประทานให้แก่เราโดยพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ถ้าพระวจนะของพระเจ้าครอบคลุมถึงเรื่องนั้นเราก็กล้าหาญในความเชื่อที่จะได้รับคำตอบ

เราอ่านข้อพระคัมภีร์ในตอนเริ่มต้นว่า เมื่อเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือตามพระวจนะของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังเรา ข้อ 15 กล่าวว่า “และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟัง เมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์” นี่หมายความว่า เมื่อเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์ (พระวจนะของพระองค์) พระองค์ก็ฟังและตอบคำอธิษฐานของเรานี่คือส่วนที่สำคัญมากในการอธิษฐาน

เมื่ออธิษฐานบางคนก็แค่พูดและไม่สนใจว่าสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอยู่นั้นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ คำอธิษฐานของคุณต้องสอดคล้องกับพระวจนะ จึงจะมีประสิทธิภาพอย่าแค่อธิษฐานแต่อธิษฐานตามพระวจนะพระเจ้าได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ เพื่อแสดงให้เรารู้ถึง ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เรา, ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรา และทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ในพระเยซูคริสต์

ดังนั้นเมื่อคุณอธิษฐาน ถ้าถ้อยคำของคุณไม่ได้สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระเจ้าในพระคริสต์แล้ว คุณก็จะอธิษฐานอย่างไม่เหมาะสม พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงให้เรารู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรและเราควรอธิษฐานขออะไร เพื่อคุณจะสามารถมีความเชื่อ เมื่อคุณอธิษฐานต่อพระองค์และความเชื่อของคุณจะเติบโตขึ้น เมื่อคุณเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ายิ่งคุณรู้พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไรคุณก็จะยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นเท่านั้น และคำอธิษฐานของคุณก็จะแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ได้ถูกยกขึ้น โดยพระวจนะของพระองค์! ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการทรงนำ โดยความจริงของพระองค์ ในวิถีแห่งน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในพลกำลัง, สุขภาพที่ดี และชัยชนะในวันนี้ เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิต โดยพระวจนะของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:89; มัทธิว 24:35; อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed