เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2013

อดทนด้วยความหวัง
Enduring With Hope

“ฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:3)

    ความอดกลั้นใจเป็นคุณธรรมที่ดีของคริสเตียนทุกคน พระคัมภีร์ได้กำชับให้เราเพิ่มมันไว้กับความเชื่อของเรา “เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน…” (2 เปโตร 1:5-6)

ข้อความหลักที่อธิบายในสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงคือความอดทน “ความสามารถในการตั้งมั่น!” หมายถึงการอยู่ในฤทธิ์เดช ความสามารถในการรักษา “รักษาไว้” ในท่ามกลางศัตรู! ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จงปฏิเสธที่จะยอมอยู่ภายใต้ความกดดัน จงอดทนด้วยความหวัง สิ่งต่างๆ อาจดูเหมือนยากลำบากและท้าทายอย่างมาก ถ้าคุณพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น จงผ่านมันไป! ยึดติดในสิ่งที่คุณเชื่อ! อย่ายอมแพ้

ในชีวิตของคุณ จงเรียนรู้ที่จะยึดติดกับบางสิ่ง เรียนรู้ที่จะอดทนต่อความยากลำบากด้วยความหวัง บางคนอดทนโดยปราศจากความหวัง แต่ความอดทนที่ปราศจากความหวังนั้นเปล่าประโยชน์ ความอดทนจะต้องอยู่ในความคาดหวังในผลลัพธ์ที่ดี คุณมีความหวังสำหรับวันที่ดีกว่า สดใสกว่า ที่อยู่ภายภาคหน้า และคุณสร้างภาพขึ้นในความคิดของคุณ

สถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นมีไว้สำหรับจิตใจที่แข็งแกร่ง คนเหล่านั้นที่อ่อนเปลี้ยหรือขลาดกลัวในวันแห่งความยากลำบากนั้นเป็นผู้ที่มีกำลังน้อย (สุภาษิต 24:10) ดังนั้นจงอดทนในความยากลำบากด้วยความหวัง และความชื่นชมยินดี โดยรู้ว่าในทุกสิ่งนั้นคุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความหวังแก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ทราบว่าวันพรุ่งนี้ของข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าวันนี้ เพราะว่าทางของผู้ชอบธรรมนั้นส่องแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน ข้าพระองค์มั่นใจในการเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาในทางของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าชัยชนะของข้าพระองค์นั้นแน่นอน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 5:22-23; ฮีบรู 10:35-36


Comments are closed