อังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2014

หุ้นส่วนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้
An Unbeatable Partnership

“ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรง… โปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน” (2 โครินธ์ 5:18)

    ความปรารถนาอันดับหนึ่งของพระเจ้าคือการช่วยจิตวิญญาณให้รอด พระองค์ได้พิสูจน์ความทุ่มเทของพระองค์ในสิ่งนี้โดยการส่งพระเยซูมาตายเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด (ยอห์น 3:16) แม้ว่าพระองค์จะอุทิศในการช่วยคนที่หลงหาย พระองค์ต้องการทำผ่านทางเรา ลูกๆของพระองค์ พระองค์ได้ประทาน “พันธกิจแห่งการคืนดีกัน” ให้แก่เรา หน้าที่นี้ถูกมอบหมายให้แก่เราแล้ว

ในพระธรรมกิจการบทที่สิบ เราได้อ่านเกี่ยวกับนายร้อยโรมัน โครเนลิอัส เขาและครอบครัวของเขาเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเมตตาต่อเขาและได้ส่งทูตสวรรค์ไปหาเขา แต่กระนั้น ทูตสวรรค์ก็ไม่ได้นำเขามาถึงพระคริสต์ เพราะว่านั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของทูตสวรรค์ในการประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขาไม่ได้รับเกียรตินั้น ทูตสวรรค์บอกเขาให้ส่งคนไปยังเมืองยัฟฟาเพื่อเชิญเปโตรมา เปโตรได้มาและประกาศข่าวประเสริฐแก่โครเนลิอัส ทั้งเขาและครอบครัวของเขาได้ต้อนรับพระคริสต์ในวันนั้น

ความสำคัญของคุณในแผนการของพระเจ้าสำหรับความรอดของโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ พระองค์ต้องการไปถึงผู้คนมากมายผ่านทางคุณ และเพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยความสามารถของคุณเอง พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับคุณ และอยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นหุ้นส่วนของคุณในการนำวิญญาณ และนั่นเป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ พระองค์ได้เข้ามาภายในคุณเพื่อทำให้คุณมีความสามารถ และเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐที่เกิดผล (2 โครินธ์ 3:6) การสถิตอยู่ของพระองค์ภายในคุณทำให้ชีวิตของคุณเหนือธรรมชาติ

ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำกับเปโตร ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง เพราะว่ากลัวการทำร้ายจากพวกยิว อย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาได้กลายเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนจำนวนมาก และครั้งนั้นมีคนสามพันคนมอบหัวใจของพวกเขาให้กับพระคริสต์ ในเวลาที่คุณรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธิ์เดชได้เข้ามาภายในคุณ ฤทธิ์เดชนั้นคือความสามารถที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (กิจการ 1:8) ให้ความสามารถแก่คุณให้มีความกล้าหาญในการเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธิ์เดชเพื่อให้เป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกันที่เกิดผล ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจร้อนรนและการทุ่มเท ข้าพเจ้ายอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ ผู้ทรงเป็นหุ้นส่วนระดับสูงของข้าพเจ้าในการนำวิญญาณ และโดยร่วมมือกัน เราเป็นทีมที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ นำความรอดไปสู่คนทุกหนแห่ง ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 6:1; 1 โครินธ์ 1:9; 2 โครินธ์ 3:5-6


Comments are closed