พฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2016

หันไฟฉายมาที่ตัวเอง
Turn The Searchlight On Yourself

“จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง พวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือ?… (2 โครินธ์ 13:5)

    ทุกคนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อของเขาหรือเธอ ชีวิตประจำวันของคุณเป็นเสียงที่ดังที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คุณเชื่อ ดังนั้นในฐานะคริสเตียน เป็นการง่ายสำหรับคุณที่จะทบทวนว่าคุณเชื่ออะไรจริงๆ และพิสูจน์ว่าตัวคุณเองมีชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงหรือไม่โดยการสำรวจตัวคุณเองและการกระทำของคุณ

หันไฟฉายมาที่ตัวคุณเอง ถามตัวเองว่า “ชีวิตที่ฉันกำลังดำเนินอยู่เป็นอย่างไร?” “ที่ผ่านมาฉันเป็นคนอย่างไร?” “ฉันกำลังสำแดงความรักของพระคริสต์ในความจริงหรือไม่?” “พระคำมีอิทธิพลในการสื่อสารของฉันหรือไม่ ในการสำแดงแผ่นดินของพระเจ้าในความถ่อมใจและในความชอบธรรม?” คุณจำเป็นต้องใคร่ครวญในความคิดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นระยะๆ ในขณะที่คุณประเมินชีวิตของคุณเองเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว นั่นคือเพื่อเสริมสร้างและคงรักษาลักษณะชีวิตที่ยอดเยี่ยม

ทำให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้พระคำในชีวิตส่วนตัวของคุณ ให้แน่ใจว่าความตั้งใจและอารมณ์ของคุณอยู่ภายใต้การครอบครองของพระคำเสมอ ให้แน่ใจว่าคุณเองเป็นชายหรือหญิงที่รักษาคำพูดของคุณ ทดสอบและประเมินชีวิตของคุณอยู่เสมอด้วยพระคำ ให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตในความเชื่อ

มีหลายคนที่ไม่เคยใช้เวลาในการมองดูตัวเอง ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังพูดถึงการมองดูตัวเองในกระจก ข้าพเจ้าหมายถึงพวกเขาไม่มีเวลาส่วนตัวในการสะท้อนและประเมินตัวเองจริงๆ เป็นบางสิ่งที่คุณต้องทำเป็นครั้งคราว เมื่อคุณประเมินการเติบโตและความก้าวหน้าส่วนตัวของคุณในชีวิต ในพระคำและผ่านทางพระคำ คุณไม่ต้องการคนอื่นให้ทำสิ่งนี้แทนคุณ

คิดเกี่ยวกับตัวคุณเองว่าคุณเป็นใคร? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความรอด สุขภาพ ความรุ่งเรือง และความรักที่คุณได้รับ? คุณยังถูกครอบครองโดยความกลัว ความอิจฉา และความเย่อหยิ่งหรือไม่? คุณยังเป็นคนที่โกรธง่าย และมีเพียงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำให้คุณสงบได้หรือไม่?

ประเมินชีวิตของคุณด้วยพระคำในวันนี้ พิสูจน์ตัวเองด้วยพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีทางผิดพลาดสำหรับคุณจากพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลชีวิตของคุณให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปลูกฝังชีวิตและคุณลักษณะชีวิตที่ยอดเยี่ยม คุณลักษณะแห่งความรัก ความอ่อนโยน ความบริสุทธิ์ พระคุณ และความเมตตา สร้างชีวิตของคุณด้วยพระคำ

คำอธิษฐาน

    ขอบพระคุณพระองค์ พระบิดา สำหรับฤทธิ์เดชและผลกระทบจากพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์ได้ให้แนวความคิดที่ถูกต้องแก่ข้าพระองค์ และสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ยอดเยี่ยมในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้สะท้อนพระสิริ พระคุณ ความรัก ความจริง และความชอบธรรมของพระองค์ พระคำของพระองค์เห็นได้ชัดเจนในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 24:16; มัทธิว 12:36-37; โรม 12:2


Comments are closed