จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2013

“หว่าน” ถ้อยคำที่ถูกต้องในใจของคุณ!
“Sow” The Right Words Into Your Heart!

“ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธัมมะและมิได้สงบปากคำ แต่หลอกลวงตัวเอง ธัมมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์” (ยากอบ 1:26)

    สิ่งที่ยากอบหมายถึงในข้อความที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคำตอนบนนั้นแตกต่างจากเวลาที่คุณบอกบางคนว่า “คุณกำลังหลอกตัวเอง” เขากำลังพูดเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณ เมื่อเขากล่าวว่า “…แต่หลอกลวงตัวเอง…” ในการหลอกลวงตัวเองนั้นคือการปล่อยให้วิญญาณของคุณเชื่อในคำโกหก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคริสเตียนกล่าวว่า “คุณรู้ว่าฉันยากจน ฉันไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของฉันเลย” เขากำลังพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระคริสต์ในพระกิตติคุณของพระองค์ และถ้อยคำนั้นจะเข้าไปในวิญญาณของเขาเหมือนอย่างเมล็ด

ในมาระโก 4:26-27 พระเยซูตรัสว่า “…แผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน แล้วกลางคืนก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้” สิ่งที่ผู้หว่านต้องทำก็คือหว่านเมล็ด และเมล็ดนั้นก็คือพระคำ และใจของมนุษย์ก็คือดินที่จะรับพระคำนั้น (มาระโก 4:14-15) คนที่พูดในแง่ลบไม่เคยหลุดรอดไปจากมันได้ เพราะว่าสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณจะได้รับ (มาระโก 11:23)

ยกตัวอย่างเช่น สำหรับคนที่พูดในความยากจนและความขาดแคลน แม้ว่าความมั่งคั่งจะถูกมอบให้กับเขา เขาก็จะยังกลายเป็นคนยากจน หลักการนี้ได้อธิบายไว้ใน 1 โครินธ์ 2:9-12 (อ่านทั้งหมด) พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ เกินจินตนาการของมนุษย์ สำหรับผู้ที่รักพระองค์ และโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์ได้เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นแก่เรา พระวิญญาณสำรวจหรือตรวจสอบทุกสิ่ง สิ่งที่ล้ำลึกของพระเจ้า พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่รู้จักสิ่งเหล่านั้น เหมือนกับที่ไม่มีใครรู้จักสิ่งที่อยู่ในใจของคนคนหนึ่ง ยกเว้นแต่วิญญาณของคนๆนั้น “อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น” (1 โครินธ์ 2:11)

ดังนั้น วิญญาณของมนุษย์ทำหน้าที่เหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์สำรวจภายในคุณ รวบรวมถ้อยคำของคุณ ถ้อยคำที่คุณหว่านไว้ในวิญญาณของคุณ เพื่อที่จะเกิดผลสำหรับการเก็บเกี่ยวของคุณ จงหว่านถ้อยคำที่ถูกต้องในใจของคุณอยู่เสมอ พูดถ้อยคำที่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณเท่านั้น แม้ในเวลานี้ ให้ประกาศว่าคุณเต็มล้นไปด้วยความยินดี สันติสุข ความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี และชัยชนะ! หว่านถ้อยคำที่เต็มล้นด้วยความเชื่อในวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์คือแสงสว่างที่นำวิญญาณของข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ที่จะกล่าวสิ่งที่ตรงตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์เท่านั้น ดังนั้นชีวิตของข้าพระองค์จึงเป็นการเก็บเกี่ยวแห่งความยินดี สันติสุข ความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี และการเลื่อนขั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 8:22; สุภาษิต 20:27


Comments are closed