พฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2014

หว่านถ้อยคำที่ถูกต้องในชีวิตของคุณ
Sow The Right Words Into Your Life

“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)

    พระเยซูได้อธิบายถึงคำอุปมาของผู้หว่านเมล็ดพืชกล่าวว่า “มีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตน…” (ลูกา 8:5) และในข้อที่สิบเอ็ด พระองค์อธิบายว่าเมล็ดที่ผู้หว่านได้หว่านนั้นคือพระคำของพระเจ้า ทำให้รู้ว่าถ้อยคำนั้นคือเมล็ด

เมื่อเราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าเราหว่านอะไรเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ถ้าคุณหว่านเมล็ดที่ดี (ถ้อยคำที่ถูกต้อง) ในใจของคุณ เมล็ดเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดผลที่ดี ยกตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถหว่านเมล็ดข้าวโพดและคาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวมะม่วง เมล็ดทุกเมล็ดนั้นจะออกผลตามชนิดของมัน ดังนั้นคำถามคือว่าถ้อยคำอะไรที่คุณหว่านในชีวิตของคุณ?

ถ้อยคำมาถึงเราเมื่อเราฟังคนอื่นพูด ในข้อความที่เราได้รับจากสภาพแวดล้อมของเรา สิ่งที่เราอ่าน ดู ฯลฯ ถ้อยคำเหล่านั้นกลายเป็นเมล็ดที่หว่านลงสู่ชีวิตของเรา ทำให้เกิดเป็นคุณลักษณะในชีวิตของเรา ตัวตนของคุณในวันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นผลมาจากเมล็ด (ถ้อยคำ) ทั้งหมดที่ได้หว่านลงในชีวิตของคุณ โดยคนที่ดูแลเลี้ยงดูคุณขณะที่คุณเติบโตขึ้นมา สภาพแวดล้อมของคุณ โรงเรียนที่คุณเรียน และข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านการได้ยินและมองเห็น วิธีการที่ถ้อยคำเหล่านี้มาถึงคุณนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือว่าสิ่งเหล่านั้นได้มาและคุณได้กลายเป็นผลลัพธ์ของถ้อยคำเหล่านั้น

ถ้าถ้อยคำเหล่านั้น (เมล็ด) ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง และคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องนำ “เมล็ด” ใหม่เข้ามา คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยการร้องไห้หรือเสียใจ คุณสามารถทำได้โดยการหว่านถ้อยคำที่ถูกต้องลงในชีวิตของคุณเท่านั้น หว่านถ้อยคำแห่งความยินดี สันติสุข ความรัก และคุณก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้น ชีวิตของคุณไปในทิศทางของถ้อยคำของคุณ ถ้าถ้อยคำของคุณยอดเยี่ยม ชีวิตของคุณก็จะยอดเยี่ยมเช่นกัน

หยุดหัวใจและหูของคุณจากถ้อยคำที่ไม่ดี ถ้อยคำเดียวที่คุณควรอนุญาตให้ปลูกฝังลงในใจของคุณคือถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจ หนุนใจ อวยพร และผลักดันคุณไปในทิศทางที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าได้ทำให้สิ่งที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าสมบูรณ์! ข้าพเจ้าคือการสำแดงแห่งพระสิริ พระคุณ สติปัญญา และความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าเดินในเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในวันนี้ และข้าพเจ้าก้าวหน้าไปโดยพระคำ ดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะเพื่อพระสิริของพระนามของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:7; โคโลสี 4:6


Comments are closed