พุธ ที่ 20 มีนาคม 2019
หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมที่ไม่ถูกต้อง
Avoid Wrong Associations

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนที่ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลงไปจากคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงตีตัวออกห่างจากคนเหล่านั้น (โรม 16:17)

    ข้อพระคัมภีร์ข้างบนเตือนเราให้เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงผู้ที่ทำให้เกิดการแตกแยกและความผิดที่ขัดต่อหลักคำสอนของพระคริสต์ คุณได้รับการสอนถึงความรักของพระคริสต์ คุณได้รับการปลูกฝังด้วยพระคำของพระเจ้าในทิศทางที่แน่นอน จงดำเนินการต่อในพระคำ จงเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงคนที่ดำเนินชีวิตขัดแย้งกับความจริงของข่าวประเสริฐ นั่นคือความจริงที่คุณได้รับการสอน

นี่คือคำสั่งของพระเจ้า เป็นคำเตือนเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คริสตจักรฟิลิปีผ่านอัครทูตเปาโล เขากล่าวว่า “จงระวังพวกสุนัข จงระวังพวกที่ทำชั่ว จงระวังพวกเชือดเนื้อเถือหนัง” (ฟิลิปปี 3:2)

ตอนนี้การตักเตือนนี้เป็นหลักสำหรับเราที่จะอยู่ห่างจากผู้ที่อยู่ในคริสตจักรที่ไม่ติดตามความจริง ผู้ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาท เมื่อคุณเห็นป้ายในอาคารที่บอกว่า “ระวังสุนัข” สัญญาณนี้ไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับสุนัขที่อยู่ด้านนอกอาคารนั้น แต่เป็นสุนัขที่อยู่ในบ้านหลังนั้น ดังนั้นเมื่ออัครทูตเปาโลกล่าวว่า “จงระวังพวกสุนัข จงระวังพวกที่ทำชั่ว จงระวังพวกเชือดเนื้อเถือหนัง” เขากำลังอ้างถึงผู้ก่อความเสียหายในคริสตจักร

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นคนในคริสตจักรท้องถิ่นเดียวกัน กลุ่มเซลล์เดียวกัน ที่ดินเดียวกัน ละแวกเพื่อนบ้าน สำนักงาน ฯลฯ และพวกเขาเป็นคริสเตียน เขาจะไม่ตักเตือนคุณเกี่ยวกับพวกเขา ถ้าเขาไม่คิดว่าการคบหาสมาคมกับคุณจะเป็นภัยต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ หลายคนพบว่าตนเองมีปัญหาร้ายแรงในการคบหาสมาคมกับคนที่ผิด การตักเตือนขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นชัดเจน นั่นคือคุณต้อง “เฝ้าระวัง” และ “หลีกเลี่ยง” ผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่าพยายามเปลี่ยนพวกเขา อย่ารักษาความสัมพันธ์กับคนที่จงใจไม่เดินในความรัก คนที่ก่อให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักร ผู้ที่ทำให้เกิดการแตกหักซึ่งนำคนอื่นไปในทางที่ผิด

ผู้คนสับสนเมื่อพวกเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่สับสน 1 โครินธ์ 15:33 กล่าวว่า “อย่าหลงผิดเลย การคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม” ถ้าคุณเคยมีหรือมีเพื่อนที่คุณไม่ประสบความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณที่มีความหมาย หรือมิตรภาพที่ขัดขวางประสิทธิภาพของคุณในข่าวประเสริฐ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะละทิ้งมิตรภาพดังกล่าว อย่าต่อรอง เพียงแค่จบมันเท่านั้น เพื่อการมีส่วนร่วมในความเชื่อ ชีวิตคริสเตียนของคุณ จะมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการสอน สำหรับการตักเตือน สำหรับการแก้ไข สำหรับการสอนในเรื่องความชอบธรรม ผ่านทางพระคำข้าพระองค์ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการสั่งสอนในเรื่องชีวิตในทางของพระเจ้าและวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆ ข้าพระองค์เต็มไปด้วยความคิดของความชอบธรรมและเดินอยู่ในวิถีแห่งความชอบธรรมซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ข้าพระองค์ล่วงหน้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 16:17-18; 2 ทิโมธี 3:5; สุภาษิต 4:25


Comments are closed