ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2014

หลักฐานความสำเร็จ
Evident Success

“จงเอาใจใส่ในข้อความเหล่านี้ ฝังตัวท่านไว้ในการนี้ทีเดียว เพื่อความจำเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวง” (1 ทิโมธี 4:15)

    ความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณไม่ใช่การที่จะให้คุณก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้น พระองค์ทรงต้องการให้ความก้าวหน้าของคุณเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนรอบข้างคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมีหลักฐานความสำเร็จ พระคัมภีร์กล่าวถึงอิสอัคว่า “อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก ท่านมีฝูงแพะ แกะ และฝูงโคเป็นกรรมสิทธิ์ และมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาท่าน” (ปฐมกาล 26:13-14) อิสอัครุ่งเรืองขึ้นอย่างมากในแผ่นดินที่แห้งแล้งและกันดาร ความรุ่งเรืองของเขาเป็นที่รู้กันและเป็นที่สนใจของชาวฟีลิสเตีย นั่นคือความสำเร็จที่พระองค์ทรงวางแผนไว้สำหรับคุณ เป็นความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้

เหตุผลที่อิสอัคถูกบันทึกว่าได้มีการก้าวหน้าและรุ่งเรืองอย่างมาก ได้แสดงกับเราในข้อพระคัมภีร์ บ่อยครั้งที่เขาใช้เวลาในการภาวนา (ปฐมกาล 24:63) ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวกับทิโมธีว่า “จงเอาใจใส่ในข้อความเหล่านี้ ฝังตัวท่านไว้ในการนี้ทีเดียว เพื่อความจำเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวง”

คำสั่งนี้รวมถึงผลลัพธ์ที่ตามมาได้มีไว้สำหรับคุณเช่นกัน การภาวนาพระคำนี้จะให้หลักฐานความสำเร็จกับคุณในทุกความพยายาม “อย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8) พระเจ้าไม่ได้อวยพรคุณในมุมใดมุมหนึ่ง แต่พระองค์ต้องการให้ทั้งโลกเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณ

จงใช้เวลาในการภาวนาพระคำอยู่เสมอ นั่นคือสูตรสำเร็จที่พระองค์ได้ประทานแก่เราสำหรับความสำเร็จที่ดีและความรุ่งเรืองที่ไม่มีสิ้นสุด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ในการก้าวหน้าและจำเริญขึ้นผ่านทางพระคำ ทางในชีวิตของข้าพระองค์เป็นเหมือนแสงสว่างส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มวัน ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลกระทบจากพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์วันนี้ และสติปัญญาของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์เพื่อให้รู้และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; สดุดี 1:1-3


Comments are closed