อังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2014

หลักการแห่งความรอด
The Principle Of Salvation

“…ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:9-10)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปิดเผยหลักการพื้นฐานของความรอด การรับรู้และการสารภาพถึงการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ เป็นวิธีที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ในการได้รับความรอด นั่นคือการบังเกิดใหม่ และได้รับชีวิตของพระเจ้า หลายคนในวันนี้เป็นเหมือนนิโคเนมัส ผู้ที่มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและถามว่า “คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้” (ยอห์น 3:4) พระเยซูเข้าใจคำถามของเขาและตอบว่า “ผู้ที่บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และผู้ที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ”

เป็นเรื่องหนึ่งในการที่มนุษย์จะรู้ว่าเขาต้องกลับใจใหม่ แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการที่พวกเขาจะรู้ว่าบังเกิดใหม่ได้อย่างไร พระเยซูได้อธิบายถึงสิ่งนี้โดยตรัสว่า “ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” (ยอห์น 3:6) เป็นความจริงตามธรรมชาติว่าเนื้อหนังบังเกิดจากเนื้อหนัง แต่พระเยซูนำนิโคเดมัสไปอีกระดับหนึ่งเมื่อพระองค์ตรัสว่าซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ พระคัมภีร์ได้พูดถึงพระเจ้าว่าบิดาแห่งวิญญาณ (ฮีบรู 12:9) และทุกคนที่บังเกิดใหม่ก็บังเกิดจากพระวิญญาณ วิญญาณของเขาถูกสร้างใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วคนๆหนึ่งจะบังเกิดจากพระวิญญาณได้อย่างไร? คุณมีชีวิตกับพระวิญญาณผ่านทางพระคำแห่งข่าวประเสริฐ คือพระคำของพระเจ้า (1 เปโตร 1:23)

นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ถ้าคุณเชื่อด้วยใจของคุณว่าพระเยซูทรงตายเพื่อคุณ และว่าพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระวิญญาณของพระองค์ และคุณประกาศด้วยปากของคุณว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณก็จะรอด ถ้อยคำแห่งความรอดนี้ ซึ่งรับเข้าสู่จิตใจ ใส่ชีวิตนิรันดร์ไว้ ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด (โรม 10:10)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ และพระคุณของพระองค์ที่ปกป้องข้าพระองค์เหมือนโล่! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลแห่งความรอด และชีวิตแห่งความชอบธรรมที่พระองค์ได้นำข้าพระองค์เข้าไป โดยความดีและการเสียสละของพระคริสต์ ข้าพระองค์เดินในความจริงแห่งชีวิตใหม่ของข้าพระองค์ในพระคริสต์ โดยตระหนักดีว่าข้าพระองค์ได้รับการชำระโดยความเชื่อ และคืนดีกันกับพระเจ้าแล้ว ผ่านทางพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5; 2 โครินธ์ 4:13


Comments are closed