เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2012

หน้าที่หลักของคุณ
Your Primary Assignment

“ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น” (เอเฟซัส 4:11-12)

หน้าที่หลักของคุณในชีวิตคืองานของการรับใช้ นี่คือการทรงเรียกสูงสุดของคุณ สิ่งอื่นทั้งหมดเป็นสิ่งรองลงมา คุณอาจจะเป็นนักการเมือง แพทย์ หรือทนาย ซึ่งเป็นสิ่งดี แต่หน้าที่หลักอันดับหนึ่งของคุณในชีวิตก็คือการรับใช้พระเจ้า สังเกตถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ของประทานการรับใช้ทั้งห้าอย่างแก่คริสตจักรก็เพื่อ “เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้…” (เอเฟซัส 4:12)
งานของการรับใช้คือการทำให้โลกนี้คืนดีกันกับพระเจ้า 2 โครินธ์ 5:20 กล่าวว่า “…เราจึงเป็นทูตของพระคริสต์…” ในฐานะทูตของพระเจ้า หน้าที่ของเราคือการนำคนมากมายสู่ความชอบธรรม และจากอำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้า เราจะต้องเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่และเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกหนแห่ง หน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ได้ถูกมอบให้คุณรับผิดชอบเพราะว่าคุณมีข้อความแห่งข่าวประเสริฐที่ใช้การได้ และเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้อยู่ภายในคุณและทำงานภายในคุณ คุณสามารถช่วยคนอื่นให้รับข่าวประเสริฐและทำให้เกิดผลในชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน
คริสต์มาสไม่มีความหมายสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเยซู ดังนั้นจงทำให้เป็นคริสต์มาสที่มีความหมายสำหรับใครบางคนในปีนี้ ออกไปในที่ทำงานของคุณ ที่ที่คุณอยู่ และคนในสายสัมพันธ์ของคุณ และเทพระพรจากสวรรค์ที่อยู่ภายในคุณออกไป เกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของคุณด้วยภาษาแห่งความรัก และสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้อนรับเอาไว้
2 โครินธ์ 5:19 กล่าวว่า พระเจ้าโดยทางพระคริสต์ ได้คืนดีกับมนุษย์ทุกคน และไม่ถือโทษในความบาปผิดของพวกเขา นี่คือข้อความแห่งข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับเรา ข้อความที่ควรค่าแก่การได้ยิน โดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาส กระจายข้อความนี้ออกไปในโลกของคุณและทั่วทุกหนแห่ง

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ความเป็นหนึ่งกับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และได้ทรงใส่ภาระใจเดียวกันที่ได้เห็นในชีวิตของพระคริสต์สำหรับจิตวิญญาณที่หลงหาย โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ออกไปในโลกของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยความรู้ถึงพระคำของพระองค์ และผู้คนจะถูกนำเข้าสู่แสงสว่างในข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 4:5


Comments are closed