พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2015

หนังสือของพระคริสต์
The Epistles Of Christ!

“…ท่านเองเป็นหนังสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเรา ให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อ่าน ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์” (2 โครินธ์ 3:1-3)

    เมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่พลาดในจุดที่สำคัญที่สุดที่พระวิญญาณของพระเจ้าต้องการให้คุณเข้าใจ ตัวอย่างของความจริงที่สำคัญและมีฤทธิ์เดชอย่างมากคือการที่อาจารย์เปาโลสื่อสารไว้ในข้อพระคำตอนต้น เราเป็นหนังสือของพระคริสต์ นั่นหมายความว่าอย่างไร? นั่นหมายความว่าเราคือข้อความของพระเจ้า พระคำของพระองค์! ฮาเลลูยา!

เปาโลกล่าวว่า “ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์” (2 โครินธ์ 3:3) ในตอนนี้ เขาได้บอกให้เรารู้ว่าทำไมเราจึงเป็นหนังสือของพระคริสต์ พระคริสต์คือพระวาทะของพระเจ้า เปาโลบอกว่าเราคือพระคำของพระคริสต์ คุณคือข้อความ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์บอกว่าคุณเป็นแสงสว่างของโลกนี้ พระเจ้ากำลังใช้คุณให้มอบข้อความแก่โลกนี้ทุกวัน คุณประกาศด้วยการสำแดงโดยการเป็นหนังสือของพระคริสต์ เขียนโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงพิเศษ!

ยอห์นเขียนเกี่ยวกับพระเยซูว่า “พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดา) บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14) เมื่อพวกเขาได้เห็นพระเยซูในสมัยพระคัมภีร์ พวกเขาได้เห็นพระวาทะ พระองค์คือพระวาทะที่พูด เดิน และมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเรียกพระองค์ว่า “อิมมานูเอล” หมายความว่า “พระเจ้าทรงสถิตกับเรา”

อย่างไรก็ดี ในทุกวันนี้ ในพันธสัญญาใหม่ ใครก็ตามที่ต้องการเห็นพระวาทะของพระเจ้าควรมองที่คุณ! คุณคือหนังสือของพระคริสต์ในวันนี้ ดังนั้นเมื่อคุณอ่านพันธสัญญาใหม่ คุณกำลังมองดูที่คุณ บางคนอาจพูดว่า “ไม่ใช่ นั่นไม่สามารถเป็นไปได้ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเป็นเช่นนั้นได้” ไม่ใช่! ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์…” หมายความว่าคุณบังเกิดจากพระคำของพระเจ้า ถ้าคุณเกิดจากพระคำของพระเจ้า คุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระคำ พระเยซูทรงเป็นพระคำของพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ เราเป็นเชื้อสายของพระคำของพระเจ้า ดังนั้นเราเป็นใคร? พระคำ หนังสือของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนธรรมดา ข้าพเจ้าเป็นหนังสือของพระคริสต์ เมื่อผู้คนมองดูข้าพเจ้า พวกเขาจะเห็นการสำแดงของพระคำของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นข้อความที่อ่านให้ทุกคนได้ฟัง ผ่านทางข้าพเจ้าคนมากมายได้มาถึงความรู้ของพระคริสต์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed