วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม
หนทางไปสู่การทรงสถิตของพระบิดา
The Way To The Father’s Presence

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

     วันที่เศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือเมื่ออาดัมทำบาปต่อพระเจ้า ถูกขับไล่ออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้าพร้อมกับเอวาภริยาของเขามนุษย์อยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เป็นพระฉายของพระองค์และเหมือนพระองค์! พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์พร้อมกับดาบเพลิงที่จะอยู่ที่ประตูสวนเพื่อไม่ให้อาดัมเข้ามาในสวนเอเดนได้อีก

ทันใดนั้นมนุษย์ (อาดัม) ค้นพบบางสิ่ง นั่นคือสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งที่เขามีกับพระเจ้านั้นสิ้นสุดลง นั่นคือจุดเริ่มต้นของศาสนา มนุษย์เริ่มทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้สามารถเข้าไปถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้อีกครั้ง

ทุกศาสนาของโลกวันนี้กำลังแสวงหาสิ่งเดียวกัน นั่นคือการทรงสถิตที่หายไป มนุษย์ไม่มีทางที่จะกลับไปสู่การทรงสถิตนั้นได้จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมา พระองค์พูดสิ่งที่น่าตกใจ พระองค์กล่าวว่า “เราเป็นทางนั้น… ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา!” (ยอห์น 14:6) พระองค์เป็นหนทางไปสู่ “การทรงสถิตที่หายไป”

นี่คือสิ่งที่อาดัมต้องการ นี่คือสิ่งที่อับราฮัม โมเสส ปุโรหิตชาวยิว ทุกคนต้องการ นั่นคือหนทางสู่การทรงสถิตของพระบิดา! พระเยซูทรงเป็นทางนั้น! “ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เรา ผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์” (ฮีบรู 10:20)

ไม่มีม่าน ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเรากับพระบิดาอีกต่อไป พระองค์นำเราเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าและพระคัมภีร์กล่าวว่า “ต่อพระพักตร์พระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้น” (สดุดี 16:11) ไม่มีความชื่นชมยินดีใดเหมือนกับสิ่งที่คุณมีในการทรงสถิตของพระเจ้า ชีวิตที่เรามีในพระคริสต์เป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริจริงๆ!

ถ้าคุณยังไม่พบหนทางที่จะเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระองค์ ถ้าคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ นี่คือช่วงเวลาของคุณ! ไม่จำเป็นต้องเกลือกกลิ้งในความบาป ความพ่ายแพ้ และความไม่รู้อีกต่อไป ไม่มีศัตรูระหว่างคุณกับพระเจ้าอีกต่อไป ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของคุณ และวิญญาณของคุณจะถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตที่น่าตื่นเต้นในการทรงสถิตของพระองค์ตลอดกาล

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ตลอดไปซึ่งพระองค์ได้ประทานให้กับข้าพระองค์อย่างมากมายและสิทธิพิเศษที่ยอดเยี่ยมในการเป็นสมาชิกที่แท้จริงของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ของเรา ข้าพระองค์เพลิดเพลินไปกับพระพรและผลประโยชน์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และตระหนักถึงพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:18-19; โรม 5:1-2


Comments are closed