ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2017
ส่องสว่างเจิดจ้า
Shine Brightly
“แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์”
(1 เปโตร 2:9)

    ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คุณได้รับการซื้อมาด้วยราคา และเป็นของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นพระเจ้าจึงรับไม่ได้ที่จะมีความมืดอยู่ในชีวิตของคุณ พระคำกล่าวว่าพระองค์ได้เรียกเราสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ นี่หมายความว่าเราอยู่ในความสว่าง เราเป็นลูกของความสว่าง พระเยซูได้ยืนยันสิ่งนี้ในมัทธิว 5:14 เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…” เป็นพระพรและเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้! เป็นพระบัญชาและคำสั่ง ในการที่พระเยซูได้อธิบายเกี่ยวกับเราว่าเป็นแสงสว่างของโลกนี้!

นี่มีความหมายอย่างมาก ในการได้รับความจริงนี้ คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าแสงสว่างนี้คืออะไร แสงสว่างคือสิ่งที่สำแดงออก แสงสว่างอธิบายสิ่งต่างๆ เอเฟซัส 5:13 กล่าวว่า “แต่ทุกๆ สิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็น” พูดอีกนัยหนึ่งคือ แสงสว่างแสดงให้คุณเห็นว่ามีอะไรอยู่ นำคุณไปในทางและให้ทิศทางแก่คุณ แสงสว่างนำการเติมเต็มและความยินดีมา

เมื่อคุณปรากฏตัวขึ้น ความมืดก็หายไป ความมืดเป็นตัวแทนของความบาป ความตาย มารร้าย และสิ่งที่เป็นแง่ลบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซาตาน พระเยซูตรัสว่า “…เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) เหมือนกับพระเยซู คุณเป็นความสว่างของโลกนี้ และมีความสว่างแห่งชีวิต คุณถูกนำออกมาจากความมืดเข้าสู่ชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งพระสิริ ลุกขึ้นและส่องแสง ปฏิเสธที่จะยอมให้การงานของความมืดสำแดงออกในชีวิตของคุณ เพราะว่าไม่มีความมืดในชีวิตของคุณ

มัทธิว 5:16 กล่าวว่า “ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” อย่าเพียงแค่ส่องสว่างเท่านั้น แต่ให้ส่องสว่างอย่างเจิดจ้า ให้
แสงสว่างของคุณมากจนทำให้ซาตานอยู่เฉยไม่ได้ ให้แสงสว่างนั้นทำให้ผู้คนสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ของคุณ เมื่อพวกเขาได้เห็นการดีของคุณ ซึ่งเป็นการดีแห่งความชอบธรรม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ พระองค์ทำให้ข้าพระองค์ลุกไหม้และส่องสว่าง และข้าพระองค์เป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิด ส่องพระสิริของพระองค์สู่มนุษย์ทุกคน และสำแดงการงานแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 60:1-2; มัทธิว 5:16


Comments are closed