อาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2014

ส่วนสำคัญแห่งการตายแทนของพระองค์
The Essence Of His Vicarious Death

“เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น” (โรม 14:9)

    พระคัมภีร์บอกให้เราทราบว่าพระเจ้าได้วางความบาปของเรา พร้อมทั้งความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บของเราที่พระเยซู พระองค์ได้กลายเป็นงูที่โมเสสได้ชูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งพระองค์ได้เผยพระวจนะไว้ “…โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น” (ยอห์น 3:14) งูที่ถูกยกขึ้นเป็นตัวแทนของความบาป และการพิพากษาโทษ

พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน และในการยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจริงๆ ทหารได้แทงหอกที่สีข้างของพระองค์ ทำให้เลือดและน้ำไหลออกมา ทันใดนั้นก้อนหินได้แตกออก ทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และความมืดมิดปกคลุมเหนือโลกนี้ถึงสามชั่วโมง พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์!

พระองค์ได้ถูกทำให้ “บาป” “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา…” (2 โครินธ์ 5:21) พระองค์ได้ลงไปที่นรก พระองค์ได้ไปอยู่ต่อหน้าซาตานและสมุนของมันในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ ได้เอาชนะพวกมัน และเป็นที่พระจักษ์แก่ทุกคน พระเยซูมีชัยเหนือซาตานเพื่อมนุษย์ทุกคน!

หลังจากสามวัน พระบุตรของพระเจ้าได้ออกมาจากหลุมศพอย่างมีชัยชนะ เวลานี้ ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ และออกพระนามพระองค์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้กลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว (2 โครินธ์ 5:17) ด้วยตำแหน่งที่ชัดเจนของการเป็น “พี่น้องชายหญิง” ของพระองค์ (ยอห์น 20:17) นี่คือความหมายของวันอีสเตอร์มีต่อเรา คือการเฉลิมฉลองความสำคัญของการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ การฝัง และการเป็นขึ้นมา พระองค์ได้มาเพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อให้เรามีชีวิต หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา เวลานี้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า สิ่งมีชีวิตที่สูงส่ง เกิดด้วยธรรมชาติและชีวิตของพระองค์!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรัก พระคุณ และพระเมตตาอันไม่จำกัดของพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ตลอดไปสำหรับความรอดซึ่งข้าพระองค์ได้รับในพระเยซูคริสต์ เป็นวีรบุรุษ ผู้ชนะเลิศ และองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ได้รับการไถ่ผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ และการยกบาป ตามพระคุณอันมากมายของพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งกับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 2:10; โคโลสี 2:10-13


Comments are closed